اعتباریابی مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ در دانشجویان مجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Validation of the Strenberg triangular love scale in the single university student