اثربخشی برنامه خودارزیابی مهارتی بر عزت نفس، خودکارآمدی اجتماعی و استرس شغلی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of skillful self-assessment program on selfesteem, social self-efficacy and occupational stress