نقش اجتناب شناختی و تعلل ورزی تصمیم گیری در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشآموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Avoidance and Decisional Procrastination in Predicting Social Anxiety among Students