رابطه اختالل خودزشت انگاری با اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی در میان نوجوانان دختر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between Body Dysmorphic Disorder with Internet addiction and Loneliness among adolescent girls in Tehran