سهم کمال گرایی دانشجویان در تعلل ورزی: نقش تعدیل کننده جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of procrastination by the perfectionism according to gender