بررسی تحلیل عاملی تأییدی و ویژگیهای روان سنجی نسخه کوتاه مقیاس تنهایی اجتماعی و هیجانی بزرگسالان


عنوان مقاله [English]

The Factor Structure and Psychometric Properties for Short form of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S)