رابطه ویژگی های شخصیت با میل به بروز خشونت در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between personality characteristics and tendency toward violence at workplace