عامل های شناختی- اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The influence Social-cognitive factors in driving at speed: application of planned behavior theory