رابطه بین ویژگی های شخصیتی با نگرانی های همدلانه، ارزش های نوعدوستانه و رفتارهای یاری رسان در بین مردم شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship of personality traits with empathic concerns, altruistic values and helping behavior