بررسی نقش میانجی باوجدان بودن در رابطه پاسخگویی با رفتار شهروندی و رفتار سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Mediator Role of Conscientiousness in the relationship between Accountability with Organizational Citizenship Behavior and Political Behavior