هنجاریابی مقیاس نگرش به تحقیق در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Attitude toward Research Scale