پیشبینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of Vulnerability against stress on the social support, coping strategies and locus of control