مطالعه تأثیر الگوی معنویت درمانی بر بهبود خودپنداره زنان آزاردیده (جسمی و عاطفی) در دوران کودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A study on the effect of spiritual therapy model on improving abused women's self-concept abused during childhood