بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of anger control training, with rational emotive behavior approach on adaptation of male prisoners in shahrekord's Central Jail.