بررسی و مقایسه زیر مقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده در بین والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی و والدین دارای بیش از یک فرزند عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of Perceived Social Support in Parents with more than one exceptional children and parents with more than one normal children