بررسی میزان ادراک برابری سازمانی در راهبران قطار شهری تهران(مترو) و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating organizational equity perception among metro operators and identifying related factors among them