نقش واسطه ای ادراک طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر- عضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Mediating role of workplace exclusion in the relationship of leader-member exchange (LMX) with workplace deviance and psychological well-being