بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاههای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating validity and reliability of Social Intelligence Questionnaire Among university students in Kermanshah