نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی - دانشگاه پیام نور- تهران- ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اعتیاد یکی از مهم‏ترین انحرافات و آسیب‏های اجتماعی است و یک بیماری اجتماعی به شمار می‏رود که عوارض جسمی و روانی آن پیامدهای منفی بر فرد، اعضای خانواده و جامعه دارد. این تحقیق با هدف مقایسه عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی معتادان متجاهر و معتادان خودمعرف صورت پذیرفت.
روش: طرح تحقیق، علیّ مقایسه‏ ای و جامعه آماری، کلیه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف کمپ‏های خصوصی ترک اعتیاد شهر اهواز بودند که170 نفر آنان (80 معتاد متجاهر و90 معتاد خودمعرف) در سال 1402- 1401 به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. داده­ ها، از طریق پرسش نامه عملکرد خانواد کونگ و همکاران (2022)، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988) و باورهای غیرمنطقی محقق ساخته (1402) جمع ­آوری گردید. داده ­ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج‏ نشان داد، عملکرد خانواده (416/39F= و 01/0p<)، حمایت اجتماعی (239/41F= و 01/0p<) و باورهای غیرمنطقی (459/25F= و 01/0p<) معتادان متجاهر و معتادان خودمعرف متفاوت است.
نتیجه­ گیری: پیشنهاد می­شود، به منظور بالا بردن کیفیت عملکرد خانواده­های معتادان متجاهر و خودمعرف، ضرورت تدارک دوره آشنایی با عملکرد مطلوب خانواده؛ اهتمام به حمایت اجتماعی و کاهش تفکر غیرمنطقی توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Family Functioning, Social Support and Irrational Beliefs in Addicted Addicts Undergoing Compulsory Treatment and Self-Reported Addicts in Treatment Centers

نویسندگان [English]

  • Karim Sevari 1
  • Rogayeh Terahi 2

1 Associate Professor, Department of educational Psychology- Payame Noor University-Tehran-Iran

2 Ph.D. student of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Addiction is one of the most important deviations and social harms and is considered a social disease whose physical and mental effects have negative consequences on the individual, family members, and society. This research was conducted to compare family functioning, social support, and irrational beliefs in open addicts undergoing compulsory treatment and self-reported addicts in treatment centers.
Method: The research design is a comparative causal one, with the statistical population consisting of all open addicts undergoing compulsory treatment and self-identified drug addicts from private drug addiction treatment camps in Ahvaz. A total of 170 individuals (80 open addicts and 90 self-identified drug addicts) volunteered to participate in the study. The data was collected through the family functioning questionnaire of Cong et al. (2022), social support by Zimet et al. (1988), and unreasonable beliefs of the researcher (1402). The data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Findings: The findings showed that family functioning, social support, and irrational beliefs of self-identified addicts and open addicts are different.
Conclusion: It is suggested that to improve the quality of the functioning of the families of self-identified drug addicts and open addicts, it is necessary to prepare a familiarization course with the optimal functioning of the family; attention to social support, and reduction of irrational thinking is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Functioning
  • Social Support
  • Irrational Beliefs
  • Self-Identified Addicts

مقدمه

امروزه، مصرف مواد مخدر[1] در بین نوجوانان رو به افزایش است، و مصرف آن به عنوان یکی از شایع­ترین اختلالات روان پزشکی پسران نوجوان و جوان محسوب شده (اینگلگارت، کرزیزانووسکی، برکووسکا- سزتاچاریسکا، واسیلوسکا و سیوساس[2]، 2023؛ ازاکارآکا و پینارتوران[3]، 2023؛ عبدالمحمدی، محمد زاده و غدیری صورمان آبادی، 1401) و به ­عنوان یکی از چهار بحران عمده عصر حاضر در کنار تهدید اتمی، آلودگی زیست ­محیطی و فقر یاد می­شود و مصرف آن هزینه قابل توجهی  بر کشورها تحمیل نموده است (ناوارو[4] و همکاران، 2022) و تأثیرات عمیق اجتماعی، روانشناختی، جسمی و اقتصادی در پی دارد (فرنام و محمدزهی، 1398). طبق مطالعه روکوایل[5] (2021) تقریباً 40 میلیون نفر در 12 سالگی و بالاتر، معیارهای تشخیصی اختلال مصرف مواد را دارند و تنها حدود 7/2 میلیون نفر درمان مصرف مواد را از یک مرکز تخصصی دریافت کردند. در همین خصوص، کشور ایران نیز همانند دیگر کشورها از این مسئله مستثنی نبود و طبق آمار نیمه رسمی مؤسسات ذیربط، در خوشبینانه­ترین حالت 1/12 درصد از کل جمعیت ایران وابسته یا سوءمصرف کننده مواد هستند (بهرام آبادیان، مجتبائی و ثابت، 1400). مصرف مواد مخدر علاوه بر بروز مشکلات عدیده­ای برای خود معتادان و خانواده­های آنان، جامعه را هم در بر می­گیرد (هارتچل و مارکس[6]، 2018) و در این زمینه معتادان متجاهر در مقایسه با معتادان خودمعرف از مشکلات بیشتری رنج می­برند. در این رابطه نتایج تحقیق کهلیمر[7] (2019) و جکسون[8] (2017) نشان داد مصرف مواد بر عملکرد جسمى، روانى، اجتماعى، حقوقى، حرفه­اى، خانوادگى، تحصیلى و دیگر زمینه­هاى زندگى اثرگذار است.

بررسی ها نشان می­دهد که عملکرد خانواده در گرایش یا عدم گرایش به مصرف مواد مخدر نقش قابل توجهی دارد و عامل کلیدی است که در شکل‌گیری، تداوم و عود اعتیاد مؤثر است (چن، چن و گو[9]، 2015). عملکرد خانواده به توانایی آن در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم با هدف حفاظت از کل خانواده اشاره دارد (نایدو[10]، 2019). مطالعات قبلی نشان داده‌اند که عملکرد خانواده تأثیر مهمی بر عود مواد مخدر در بین افراد معتاد به مواد مخدر دارد (زانگ و زنگ[11]، 2023) و نه تنها بر زندگى فرد معتاد، بلکه بر اعضاى خانواده­ها نیز تاثیر منفى دارد. در همین خصوص، نتایج پژوهش‏های قبلی نشان دادند که گرایش فزاینده سوء مصرف مواد در بین افراد با رفتار ضداجتماعی مرتبط است، در حالیکه نگرش مثبت و حمایت اخلاقی بالا از سوی خانواده و دوستان به عنوان عوامل محافظتی در برابر سوء مصرف مواد مخدر است. ضمناً جوانانی که عملکرد خانوادگی ضعیفی دارند دو برابر از جوانان با عملکرد صحیح خانوادگی، خطر رفتار سوءمصرف مواد مخدر را دارند (ریتانی، پرماتاساری و ناردی-آنتامی[12]، 2023). افرادی که از حمایت خوب خانواده برخوردارند، سطوح بالاتری از عملکرد خانواده را دارند، که افراد را قادر می‌سازد تا به طور فعال با احساسات منفی و استرس کنار بیایند و تمایل به عود را کاهش دهند (زنگ، لو و چن[13]، 2021). همچنین، مطالعه زنگ و تان[14] (2021) نشان داد که بین عملکرد خانواده افراد معتاد به مواد مخدر و تمایل به عود رابطه منفی معنی­داری وجود دارد. نازک تبار و شربت اوغلى اصل (1398) نشان دادند که کارکرد خانواده، سلامت روان و عزت­نفس به طور جداگانه بین دو گروه معتادان زن موفق و ناموفق ترک اعتیاد متفاوت است. دادخواهى و محمودفخه (1394) در تحقیقى به این نتیجه رسیدند که کارکرد خانواده و خودپنداره جوانان معتاد نسبت به جوانان غیرمعتاد به طور معنی­دارى در سطح پایین­ترى قرار دارد.

حمایت اجتماعی[15]، به عنوان نیرومندترین نیروی مقابله‌ای برای رویارویی مناسب و موفقیت­آمیز افراد در موقعیت‌های درگیری با شرایط دارای تنش­زا می‌باشد که موجب تاب­آوری مناسب افراد در برابر مشکلات خواهد شد (موریس[16]، 2020) و به عنوان یک کمک دوجانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود، احساس عشق و ارزشمندی می‌گردد و به دنبال این موارد به فرد فرصت خودشکوفایی و رشد را می‌دهد (جناآبادی و جوادی‏فر، 1400). حمایت اجتماعی، میزانی از محبت، همراهی و توجهی است که فرد از اطرافیان از جمله از اعضای خانواده، دوستان و سایرین دریافت می‌کند و شامل احساس تعلق به یک اجتماع و اطمینان داشتن به این موضوع است که اطرافیان برای او ارزش قائلند و مورد توجه دیگران است (شهابی­نژاد، زندی و عزیزمحمدی، 1396). به عبارت دیگر، حمایت اجتماعی، اشاره به سیستم حمایتی دارد که فرد کمک های عاطفی، مالی، اجتماعی و شناختی را از محیط اطراف خود دریافت می کند (کوماگیز و ساهین[17]، 2018) به نقل از غنچه و گل پرور، 1401). آسیب­پذیری جسمی و روانی با کاهش حمایت اجتماعی افزایش می‌یابد (کوجیما[18]، 2020). به طور کلی، تحقیقات نشان دادند که افراد وابسته به مواد، نسبت به افراد عادی، حمایت اجتماعی کمتری دریافت می‌کنند (هرشبرگر، زاپولسکی و ال اسما[19]، 2016) و این مسئله در افراد وابسته به مواد دارای اهمیت بیشتری می‌باشد (زترکویست[20] و همکاران، 2018). بررسی‌ها نشان داده‌اند که یکی از عوامل اجتماعی که در گرایش نوجوانان به مصرف مواد تأثیر دارد و از پیش­بینی­کننده‌های گرایش به اعتیاد می‌باشد، کمبود حمایت اجتماعی است (یانگ، ایکسیا، هان و لیانگ[21] ، 2018). نتایج مطالعه نورافکن و امینی (2023) نشان داد که بین ابعاد حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی در گروه بیماران سوء مصرف مواد مخدر رابطه مثبت، مستقیم و معنی­داری وجود دارد. روبیو[22] و همکاران (2020) طی مطالعه­ای نشان دادند که حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان، متخصصان می‌تواند تأثیرات زیادی بر خروج یا ماندن فرد از فرهنگ سوء مصرف مواد داشته باشد. از طرفی واردل[23] و همکاران (2020) و همچنین گارسیا، سرا، زاکارس، کالافات و گارسیا[24] (2020) طی مطالعه ای نشان دادند حمایت اجتماعی پایین و عوامل مرتبط با افزایش مصرف ماده مخدر همراه بود. جناآبادی، ناستی زایی و مرزیه (1396) نشان دادند عدم حمایت اجتماعی و احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در عود اعتیاد نقش دارند. در همین رابطه، نتایج مطالعه حائری، بشارت، احمدوند شاهوردی و رمضانی مقدم آرانی (1396) نشان دادند در متغیرهای تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک ­شده بین معتادان ادامه دهنده و رهاکننده درمان تفاوت معنی­دار وجود دارد. محمدی، سرافراز و قربانی (1396) نشان دادند که مردان معتاد و غیرمعتاد به لحاظ متغیرهای شایستگی، حمایت اجتماعی از سوی دوستان و تعداد وقایع استرس­زا با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند و خودمختاری، شایستگی و حمایت اجتماعی خانواده در بین زنان معتاد و غیرمعتاد متفاوت بودند.

 

باورها و شناخت­های انسان در عرصه‌های مختلف زندگی بر رفتارها و واکنش­های وی تأثیری انکارناپذیری دارند (شیندر، ونزل، دوبیوش و ریراینهارد[25]، 2019). از نظر الیس[26] (2001) باورها اساساً به دو دسته منطقی و غیرمنطقی تقسیم می­شوند. باورهای منطقی، باورهای کارآمدی هستند که به فرد کمک می­کنند تا به اهداف مهم، واقع­گرایانه و منطقی خود دست یابند. در مقابل، باورهای غیرمنطقی[27]، باورهای ناکارآمدی هستند که مانع از رسیدن فرد به اهداف شخصی­شان شده و دارای ویژگی غیرواقع­گرایانه هستند (هو و چویی[28]، 2020) و به طور مستقیم همراه با بازتاب­هایی مانند اندوه، افسردگی و خشم ظاهر می­شوند یا به صورت درونی و لحظه­ای تظاهر می­کنند و حاصل آن­ها عدم تحرک و بی­علاقگی به کار و فعالیت است (ترنر[29]، 2016). در همین رابطه عبدالله الاصولی، ایمان و البورینی (2023) نشان دادند که عدم­تحمل، اضطراب، اجتناب از مشکلات و در کل افکار غیرمنطقی در بین زنان و مردان تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج مطالعه المحیمزی و همکاران (2021) حاکی از کاهش سطح اضطراب در بین افراد غیرمعتاد نسبت به افزایش آن در معتادان به حشیش و الکل و سطوح پایین افکار غیرمنطقی در بین افراد غیرمعتاد نسبت به آن بود. مطالعه الشیخ (2017) نشان داد افکار غیرمنطقی و افسردگی در بین معتادان به مواد مخدر در خارطوم بیشتر است. انصافداران، محمدی­زاده سروستانی و خرم دل (1400) طی مطالعه­ای نشان دادند بین باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی زنان مطلقه و عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد. ائمی­داشبلاغ (1399) نشان دادند که بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی معتادین و افراد عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد. جنگی و همکاران (1398) نشان دادند بین باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی و رفتارهای خودتخریب کلی دو گروه مردان در حال بهبودی مواد افیونی و مواد محرک تفاوت وجود دارد.

مرور پژوهش­های انجام شده در ایران نشان می­دهد که درباره­ نقش خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی در تبیین اعتیاد پژوهش­های ارزشمندی صورت گرفته است، اما درباره­ تفاوت عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی در معتادان پژوهش­های انجام شده ناچیز است. در همین راستا و به منظور  شناخت بیشتر شاخص های فوق الذکر در دو نمونه متفاوت تحقیق حاضر انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز خصوصی درمانی ترک اعتیاد شهر اهواز تفاوت معنی‏داری وجود دارد؟

روش

روش پژوهش حاضر، علیّ مقایسه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری  زندانی و معتادان خودمعرف مراجعه کننده به کمپ­های خصوصی ترک اعتیاد شهر اهواز بودند که170 نفرآنان (80 معتاد متجاهر و90 معتاد خودمعرف) در سال 1402- 1401 به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. لازم به ذکر است علیرغم داشتن مجوز انجام پروژه از طرف مدیریت تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی استان و همچنین سازمان بهزیستی شهر اهواز، اما مسئولان کمپ­های خصوصی خیلی راضی به همکاری نبودند و خوشبختانه پس از رایزنی­های مستمر، رضایت نسبی همکاری 5 کمپ از 15 کمپ حاصل شد و با توجه به اینکه در هر کمپ ترک اعتیاد، 30 معتاد حضور داشتند لذا از هر کمپ 20 نفر و در نهایت از 100 نفر پیش بینی شده فقط90 نفر حاضر به همکاری شده و پرسشنامه­های مورد نظر را تکمیل کردند. همچنین از بین معتادان متجاهر نگهداری شده در دو زندان شهر اهواز از100 نفر پیش بینی شده80 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ملاک­های ورود به تحقیق عبارتند از: مصرف مواد مخدر، مردان معتاد، اختیاری بون شرکت در تحقیق، با سواد بودن و عدم پاسخ کامل به پرسشنامه­ها و نداشتن سواد از جمله معیارهای خروج از مطالعه بود. در این پژوهش نکات اخلاقی از جمله محرمانه بودن اطلاعات، رضایت آگاهانه، حق خروج از پژوهش بدون جریمه و حق آگاهی از نتایج پژوهش رعایت گردید. ضمنا داده­ها، از طریق تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل و با استفاده از نرم‏افزار SPSS صورت گرفت.

ابزارهای پژوهش

الف) عملکرد خانواده[30]:برای سنجش عملکرد خانواده،از پرسش نامه کونگ، تان، نیاین و تان[31] (2022) که دارای 19 ماده و سه مؤلفه عملکرد منفی (6 ماده)، عملکرد مثبت (9 ماده) و عملکرد ارتباطی (4 ماده) است، استفاده شد. پرسش نامه یاد شده توسط سواری (1402) به فارسی ترجمه و در تحلیل مقدماتی روی 150 دانش آموز کلاس دوم متوسطه برخی از ماده های آن حذف گردید، ماده ها به صورت 5 گزینه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) نمره­گذاری می­شوند. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ 75/0و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد (91/0IFI =و 054/0RMSEA=). در تحقیق حاضر پایایی آن 72/0 برآورد شد.

ب) حمایت اجتماعی[32] : مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی، یک ابزار 12 گویه­ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت[33] و همکاران (1988) تهیه شده است. این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده فرد را در هر یک از سه حیطه مذکور در طیف 7 گزینه­ای کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم می­سنجد. روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت و همکاران (1988) در حد مطلوب گزارش شده است. رستمی و همکاران (1389) ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس­های حمایت اجتماعی را بین 76/0تا 89/0به دست آورده اند. ضرایب همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان شناختی 57/0 با همدلی عاطفی 53/0با عاطفه مثبت 49/0با درماندگی روان شناختی 51/0- و با عاطفه منفی 55/0- به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نیز با تعیین سه عامل حمایت اجتماعی خانوادگی، اجتماعی و دوستان، روایی سازة مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده را مورد تایید قرار داد (بشارت، 1386).

ج) باورهای غیرمنطقی: برای سنجش باورهای غیرمنطقی، از پرسش نامه ساخته سواری (1402) با اقتباس از پرسش نامه ال- هیثی، حمید و الگورانی (2012) استفاده شد. پرسش نامه یاد شده، از 21 ماده و 5 مؤلفه نگرانی (5 ماده)؛ اجتناب از مشکلات (4 ماده)؛ بی­مسئولیتی هیجانی (4 ماده) ؛ نیاز به تایید (4 ماده) و سخت­گیری (4 ماده) تشکیل شده است. ماده­ها، به صورت مقیاس 5 درجه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) نمره­گذاری می­شوند. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 91/0و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تایید گردید (90/0IFI =  و 07/0RMSEA=).

 

 

 

یافته­ها

در بررسی متغیرهای جمعیت ‏شناختی وضعیت سن، سطح تحصیلات و مدت زمان مصرف مواد افراد نمونه مورد پرسشگری قرار گرفت. بر اساس یافته‏ها میانگین سن و انحراف معیار معتادان متجاهر تحت درمان اجباری به ترتیب 5/33 سال و 41/1و برای متعادان خودمعرف به مراکز درمانی، 98/38 سال و 03/8 بود. به لحاظ سطح تحصیلات، بالاترین و پایین‏ترین سطح تحصیلات در متعادان متجاهر تحت درمان اجباری و متعادان خودمعرف به مراکز درمانی، به ترتیب؛ زیردیپلم و کارشناسی ارشد بودند. از نظر مدت زمان مصرف مواد، بالاترین و پایین‏ترین برای متعادان متجاهر تحت درمان اجباری و متعادان خودمعرف به مراکز درمانی، 5-10 سال و 11-15 سال بود.

در این بخش یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش مانند میانگین و انحراف معیار نمرات در جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول 1. یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش دو گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

 

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

معتادان متجاهر تحت درمان اجباری 

معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

معتادان متجاهر تحت درمان اجباری

معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

عملکرد خانواده

32/61

85/69

45/9

11/8

حمایت اجتماعی

67/41

67/50

91/9

16/8

باورهای غیرمنطقی

75

42/59

71/16

32/23

 

همان­طور که در جدول 1 ملاحظه می­شود، میانگین عملکرد خانواده در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری  (32/61=x̄) و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی(85/69=x̄)؛ میانگین حمایت اجتماعی در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری (67/41=x̄) و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی(67/50=x̄) و میانگین باورهای غیرمنطقی در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری (75=x̄) و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی(42/59=x̄) بدست آمد.

برای استفاده از روش­های آماری مناسب، ابتدا باید نوع توزیع داده­های جمع­آوری شده مشخص گردد. در صورت نرمال بودن توزیع داده­های جمع­آوری شده برای آزمون فرضیه­ها می­توان از آزمون­های پارامتریک استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن از آزمون­های ناپارامتریک، بدین­منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[34] در مورد هر یک از متغیرها می­پردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمون مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیات پژوهش را انتخاب می­کنیم.نتایج بررسی فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در جدول 2 آمده است.

 

جدول 2. نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیرها

Z

P

نتیجه

عملکرد خانواده

312/0

052/0

نرمال

حمایت اجتماعی

382/0

061/0

نرمال

باورهای غیرمنطقی

334/0

088/0

نرمال

 

با توجه به این­که شرط نرمال بودن توزیع داده­ها در آزمون کلوموگروف اسمیرنوف آن است که سطح معنی­داری بزرگتر از 05/0 باشد (05/0p >). بنابراین بر اساس مندرجات جدول 2 در کلیه متغیرها، مقدار سطح معنی­داری ابعاد بزرگتر از مقدار خطا 05/0 است پس توزیع داده­ها در هر یک از متغیرها نرمال می­باشد. از این رو جهت بررسی فرضیات پژوهش می­توان از آزمون­های آماری پارامتریک استفاده کرد.

در این بخش به ارائه فرضیه‏ها پرداخته می­شود و سپس تحلیل های آماری مربوط به آن­ها مورد بحث قرار می­گیرد. به این منظور، تفاوت هر سه متغیر در دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مورد بررسی قرار می­گیرد. یکی از مفروضه­های آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، بررسی همسانی ماتریس­های واریانس است که بدین­منظور از آزمون ام باکس[35] استفاده شده است. به همین منظور برای بررسی پیش فرض ماتریس واریانس - کوواریانس هر 3 متغیر در گروه‏های مورد پژوهش نیز از آزمون باکس استفاده شد. نتایج آزمون باکس در جدول 3 آمده است.

 

جدول 3. نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی پیش فرض همسانی ماتریس واریانس در متغیرهای پژوهش

BOXS

F

P

482/23

837/3

401/0

 

 

 

 

با توجه به این­که شرط همگن بودن ماتریس واریانس در آزمون ام باکس آن است که سطح معنی­داری بزرگتر از 05/0 باشد (05/0p >). پس همان­گونه که جدول 3 نشان می­دهد، 837/3=F و 401/0=P به دست آمده است. بنابراین با توجه به این­که میزان معنی­داری آزمون باکس از 05/0 بیشتر است پس می­توان نتیجه گرفت شرط همگنی ماتریس واریانس ـ کواریانس به خوبی رعایت شده است.  

همچنین برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس­های متغیرهای پژوهش در گروه­های مورد پژوهش نیز از آزمون لوین[36] استفاده شده است. نتایج آزمون لوین در جدول 4 ارائه شده است.

 

جدول4. نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس­ها در متغیرهای پژوهش

متغیرها

F

df1

df2

P

عملکرد خانواده

920/3

1

168

059/0

حمایت اجتماعی

161/6

1

168

074/0

باورهای غیرمنطقی

475/15

1

168

081/0

 

بر اساس نتایج جدول4 آزمون لوین محاسبه شده درباره هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی از لجاظ آماری معنی­دار نبوده است(05/0p >). بنابراین فرض همگنی واریانس­ها نیز تایید می­شود. به عبارتی دیگر واریانس متغیرهای دو گروه (عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی) با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی­داری ندارند.

جهت آزمون فرضیه‏ اصلی از تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA) استفاده شده است که نتایج آن در جدول5 آمده است.

 

 

 

 

جدول5. نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری(مانوا) متغیرهای پژوهش در گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

نوع آزمون

ارزش

F

df فرضیه

df خطا

سطح معنی داری

اثر پیلایی[37]

320/0

038/26

3

166

001/0

لمبدای ویلکز[38]

680/0

038/26

3

166

001/0

اثر هتلینگ[39]

471/0

038/26

3

166

001/0

بزرگترین ریشه روی[40]

471/0

038/26

3

166

001/0

 

مندرجات جدول 5 نشان می­دهد که سطوح معنی­داری همه آزمون­ها، بیانگر آن هستند بین معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای پژوهش (عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی) تفاوت معنی­داری وجود دارد.

جهت پی پردن به تفاوت متغیرها به طور دقیق­تر، ادامه تحلیل واریانس در جدول 6 ارائه شده است.

 

متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین   مجذورات

F

سطح معنی داری

مجذور اتا

عملکرد خانواده

033/3080

1

033/3080

416/39

001/0

197/0

حمایت اجتماعی

944/3436

1

944/3436

239/41

001/0

190/0

باورهای غیرمنطقی

003/10274

1

003/10274

459/25

001/0

132/0

 جدول 6. نتایج تفکیکی تحلیل واریانس مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

 

همان­طور که در جدول 6 مشاهده می شود بین دو گروه معتادان متجاهر و تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی از لحاظ عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به عبارتی بین عملکرد خانواده در دو گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی (416/39F= و 01/0p<)، بین حمایت اجتماعی در دو گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی (239/41F= و 01/0p<)، و بین باورهای غیرمنطقی دو گروه معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی (459/25F= و 01/0p<) تفاوت معنی­داری وجود دارد. بنابراین فرضیه‏های پژوهش تایید می­شوند.

 

 

 

بحث و نتیجه­گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی انجام شد. یافته‏ها به طور کلی نشان داد بین عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی تفاوت وجود دارد.

نتایج نشان داد عملکرد خانواده معتادان خودمعرف به مراکز درمانی نسبت به عملکرد خانواده معتادان متجاهر تحت درمان اجباری بالاتر است. این نتیجه با پژوهش‏های زانگ و زنگ (2023)؛ ریتانی، پرماتاساری و ناردی-آنتامی (2023)؛ زنگ و همکاران (2021)؛ زنگ، لو و چن (2021)؛ زنگ و تان (2021) و نازک تبار و شربت اوغلى اصل (1398) همسو می‏باشد. با توجه به یافته پژوهش می‏توان گفت که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی دارای کارکردهایی از قبیل عاطفی، اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی، تأمین سلامتی، جامعه‏پذیری، گرایش­های فرهنگی و تفریحی، نظم خانوادگی و ابراز وجود است (بتانکورت[41] و همکاران، 2017) و خصوصیات ساختاری و سازمانی خانواده مثل مدیریت نقش­ها و مسئولیت­های روزانه و تعامل بین اعضای خانواده از عوامل حمایت کننده و مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر است (جوهنا[42] و همکاران، 2020). بی­توجهی والدین به سالم­ سازی روانی و عاطفی فرزندان و نبود روابط مناسب در بیشتر موارد، آن­ها را با کمبودهای عاطفی، انگیزشی و مشکلات روانی یا تحصیلی رو به ‏رو می­سازد (فارل[43] و همکاران، 2018). به طوری که بیشترین افراد ناسازگار و مسأله­دار، وابسته به خانواده­های آسیب­دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده‏های پرکشمکش می­باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر، در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند (گیل، کولیلات و و الی[44]، 2018).  اعضای خانواده به عنوان یک گروه، تعاملات پیچیده‏ای با یکدیگر دارند و متأثر از محیط کلی خانواده نیز می­باشد (راوات و گولاتی[45]، 2019). بطوریکه عملکرد خوب خانواده و پیوستگی خانواده از درگیری نوجوانان در رفتارهای پرخطر نظیر مصرف مواد و خشونت کاسته و مشکلات شناختی کمتری نظیر مشکلات عاطفی روانی و افکار خودکشی را ایجاد می­کند (لاک[46] و همکاران، 2010).

در بخش دوم این یافته، مشخص شد که حمایت اجتماعی دریافت شده در معتادان خودمعرف به مراکز درمانی نسبت به معتادان متجاهر تحت درمان اجباری بالاتر است. این یافته با یافته‏های نورافکن و امینی (2023)، روبیو و همکاران (2020)؛ واردلو همکاران (2020)؛ حائری و همکاران (1396) و محمدی و همکاران (1396) همسو است. در تبیین این یافته می‏توان گفت که حمایت اجتماعی به عنوان یک منبع مهم در خودکارآمدی و کنترل افراد وابسته به مواد محسوب می‌شود (فینلای[47] و همکاران، 2018). به طور کلی، هر رابطه‌ای که با فردی غیر از خود برقرار کنیم، یک رابطه اجتماعی محسوب می‌شود و برقراری روابط غالباً برای دریافت حمایت و توجه از طرف دیگران صورت می‌گیرد. حمایت اجتماعی که از سوی دیگران به دست می‌آید، منجر به بهبود سلامت روانی جسمی فرد می‌شود (پلوت[48] و همکاران، 2018). حمایت اجتماعی از دو طریق، موجب کاهش اثرات فشار و استرس در افراد می‌شود و از این طریق به سازگاری آن­ ها کمک می ‌کند. اول اینکه حمایت اجتماعی افراد را بر علیه تجربه فشار روانی قبل از رخ دادن محافظت می ‌کند و سازگاری آن­ ها را افزایش می‌ دهد. دوم اینکه شبکه‌ های حمایت اجتماعی مانعی در مقابل تنش‌های روانی هستند. چرا که نتایج برخی مطالعات نشان داد بین حمایت­های اجتماعی و عاطفی با رفتارهای بهزیستی از جمله رضایت از زندگی و کاهش استرس رابطه معنی‌داری وجود دارد (جینگ و همکاران، 2014) و این مسئله در افراد وابسته به مواد دارای اهمیت بیشتری می‌باشد (زترکویست و همکاران، 2018). آگاهی از اینکه فرد می‌تواند به هنگام تجربه تنش‌های روانی از حمایت اجتماعی بهره ‌مند گردد، این امکان را به وجود می‌آورد تا اتفاقات پیش رو را کمتر ناامید کننده و تهدیدآمیز تصور نمود و از سطح سازگاری بیشتری برخوردار شود (جانستون[49] و همکاران، 2019). بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته افزایش حمایت اجتماعی با افزایش توانایی در مدیریت ارتباطات اجتماعی، افزایش توانایی تصمیم‏گیری در شرایط تنش­ زا و استفاده از سبک‌های مقابله کارآمد، خطر عضویت در گروه‌ های پر خطر و گرایش به اعتیاد را کاهش می ‌دهد (امیری‌نیا و ایمانی، 1398).

همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره باورهای غیرمنطقی در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری نسبت به معتادان خودمعرف به مراکز درمانی بالاتر است. این یافته با نتایج پژوهش‏های عبدالله الاصولی و همکاران (2023)؛ المحیمزی و همکاران (2021)؛ مطالعه الشیخ (2017)؛ ائمی داشبلاغ (1399) و جنگی و همکاران (1398) همسو می‏باشد. در واقع می‏توان این گونه تبیین کرد که نوع نگرش افراد معتاد به مواد مخدر نوعی تفکر است که ممکن است منطقی یا غیرمنطقی باشد و اغلب ماهیتی خودکار، ناهشیار و دائمی دارد و به راحتی نمی توان این نگرش را تغییر داد. با این حال، یکی از شیوه­هایی که به معتاد کمک می­کند تا به شناخت خود دست یابد، بررسی نوع نگرش و ایجاد نگرش منفی نسبت به مصرف مواد است (دستجانی و همکاران، 1392). به اعتقاد الیس (1995) مشکلات روانی، رفتاری و بسیاری از ناراحتی­های مردم و زندگی عاطفی نامنظم آن­ها ریشه در انواع عقاید غیرمنطقی و غیرواقعی آن­ها در مورد خود و جهان پیرامون آن­ها دارد. از نظر او مشکلات روانی و رفتاری نتیجه شناخت نادرست افراد است. چرا که عواطف محصول شناخت است و پیامدهای فراوانی که از تفکرات غیرمنطقی ناشی می­شود، علل اساسی مهمترین اختلال­های هیجانی به شمار می­رود (بهرامی و روشن، 1397). وجود تفکرات و باورهای غیرمنطقی، نقش مهمی در سبب ­شناسی و فرآیند درمان افراد وابسته به مواد بازی می­کنند و وجود تفکرات و باورهای غیرمنطقی باعث مقاومت درمان و بازگشت دوباره بیماری می­شود (گاستفریند[50]، 2005). در همین راستا، بایستی گفت باورهای غیرمنطقی بر روان فرد سلطه نموده و عامل تعیین ­کننده در نحوه تعبیر، تفسیر و معنی دادن به رویدادها، رفتارها و عواطف­ بشمار می­روند و با واقعیت منطبق نبوده، تعادل فرد را از بین برده و از ایجاد نظم جلوگیری می­کنند (خانی­جیحونی و همکاران، 2017) و به طور مستقیم همراه با بازتاب­هایی مانند اندوه، افسردگی و خشم ظاهر شده یا به صورت درونی و لحظه­ای تظاهر کرده و حاصل آن­ها عدم تحرک و بی‏علاقگی به کار و فعالیت است (ترنر، 2016).

پژوهش حاضر در مسیر اجرا با محدودیت‏های علمی و پژوهشی چندی روبه ‏رو بود. از جمله آن­ها می‏توان به عدم کنترل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد معتاد، عدم مشارکت زنان معتاد در تحقیق و همکاری ضعیف کمپ­های خصوصی ترک اعتیاد اشاره نمود. از طرفی به دلیل انجام پژوهش در شهر اهواز در تعمیم نتایج در سایر شهرها باید با احتیاط عمل نمود.

با توجه به اینکه نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن بود که جو منفی و نامطلوب خانواده می­تواند به عملکرد منفی دامن بزند، لذا به منظور بهبود این بعد مخرب در معتادان درگیر، پیشنهاد می شود از طریق برگزاری دوره­های آموزش مستمر می­توان عملکرد منفی خانواده را کاهش و عملکرد مثبت و ارتباطی را ارتقاء داد. به همین ترتیب عملکرد منفی خانواده را می­توان از طریق آموزش انتقادپذیری، کاهش جر و بحث در محیط خانواده، آموزش برنامه­ریزی فعالیت­های منزل و آموزش قانون مداری را ارتقاء داد. همچین با ارائه برنامه­های آموزشی مثل آموزش­های اعتماد و احترام متقابل، تلاش و همکاری برای پیشرفت همدیگر، تقویت بعد نظارت والدین بر فرزندان، گوش دادن به صحبت­های همدیگر، و ابراز احساسات نسبت به همدیگر، عملکرد مثبت و ارتباطی را ارتقاء داد.

برگزاری مستمر دوره­های مهارت­های زندگی، گسترش مراکز مشاوره خانواده، توسعه مهارت­های حرفه‏آموزی، ایجاد مراکز و کلاس­های آموزش هنری، فرهنگی و فنی و حرفه­ای از گسترش این معضل خطرناک جلوگیری می­کند. پیشنهاد می­شود به والدین در زمینه انواع مواد و الگوهای مصرف مواد اطلاعات کامل ارائه گردد. برای معرفی هر چه بهتر اعتیاد و الگوهایی که افراد در خانواده برای ارتباط انتخاب می­نمایند،

حمایت اجتماعی همه جانبه (عاطفی، اطلاعاتی، ابزاری، محسوس و عزتمند) خانواده­ها، بستگان و اطرافیان و همچنین دوستان در کاهش گرایش به اعتیاد مؤثر است. به عبارتی، تشویق آن­ها به شرکت در فعالیت­های جمعی، برگزاری مراسمات اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و حتی ورزشی نیز در تعامل اجتماعی آن­ها بسیار کمک کننده و مؤثر است. بنابراین آموزش حمایت اجتماعی و بهره­گیری از آن و پرهیز از فعالیت­های فردی و تنهایی می­تواند زمینه گرایش آنان به رفتارهای منحرفانه از جمله اعتیاد را کاهش دهد. در این راستا نهادهای فرهنگی محله از جمله مسجد، فرهنگسراها و مشغول نمودن آن­ها در فعالیت­های سالم اجتماعی (برگزاری ورزش های محلی و بومی) می­توانند در کاهش انحرافات اجتماعی مؤثر باشد.

تجارب زنده نشان داد که مواردی مثل نگرانی از اتفاقات آینده، خوداری از مواجهه با مشکلات، نیاز به تایید دیگران، نگرانی از قضاوت مردم، و سخت­گیری بیش از حد مبتنی بر «باید» و «حتماً» ریشه در تفکرات غیرمنطقی دارد. چرا که تفکر غیرمنطقی باعث می­شود فرد دنبال آرزوهای دست نیافتنی باشد و وقتی نتواند به آرزوهایش برسد راه انحراف را پیش گرفته و این امر زمینه گرایش وی به رفتارهای انحرافی را بیشتر می­کند. لذا جایگزینی تفکر منطقی بجای تفکر غیرمنطقی می­تواند ورود به انواع انحرافات را مانع شود. به عبارت دیگر بایستی باور، اندیشه و شناخت فرد را تغییر داد.

در محیط­هایی همچون زندان­ها پیشنهاد می­شود ضمن برگزاری دوره­های مؤثر مبارزه با افکار غیرمنطقی، زمینه ایجاد فعالیت­های جمعی مثل یادگیری مهارت­های کاری در حضور جمع می­تواند جرقه کاهش افکار غیرمنطقی را خاموش نماید. تبیین و توضیح مضرات افکار منفی و غیرمنطقی برای زندانیان می­تواند راه مبارزه با این افکار را هموار نماید.

درخواست عملی از معتادان زندانی برای تعیین پیامدهای منفی استفاده از افکار غیرمنطقی خود و تشویق آنان به ارائه راه حل مبارزه با آن افکار و همچنین درخواست از آنان برای تعیین پیامدهای مثبت استفاده از افکارمنطقی در زندگی خود به صورت کتبی و ارائه راه حل توسعه آن افکار از دیگر اقدامات مؤثر است.

آموزش شیوه­های پیشگیری از ابتلا به اعتیاد، تحمل ناکامی و شکست، افزایش اعتماد به نفس، و توضیح در مورد عقاید و باورهای منطقی و غیرمنطقی دوره­های آموزشی برگزار گردد. رسانه­های گروهی مخصوصاً صدا و سیما در این زمینه می­تواند بسیار مؤثر باشد. پیرو یافته­های پژوهش حاضر، پیشنهاد می­شود در مدارس کارگاه­هایی جهت آموزش خانواده با محوریت آگاهی بخشی در مورد استعداد اعتیاد و عوامل تأثیرگذار از جمله باورهای غیرمنطقی برگزار گردد.

 

 

[1]. drug use

[2]. Engelgardt, Krzyżanowski, Borkowska‑Sztachańska,Wasilewska & Ciucias

 [3]. Ozakar Akça & Pınar Turan

[4]. Navarro

[5]. Rockville

[6]. Hatchel & Marx

[7]. Kohlmeier

[8]. Jackson

[9]. Chen, Chen & Gau

[10]. Naidoo

[11]. Zhang & Zeng

[12]. Ritanti, Permatasari & Nurdi- antami

[13]. Zeng, Lu & Chen

[14]. Zeng & Tan

[15]. social support

[16]. Morris

[17]. Kumcagiz & Sahin

[18]. Kojima

[19]. Hershberger, Zapolski & Aalsma

[20]. Zetterqvist

[21]. Yang, Xia, Han & Liang

[22]. Rubio

[23]. Wardell

[24]. Garciam, Serra, Zacares, Calafat  & Garcia

[25]. Schindler, Wenzel, Dobiosch & réReinhard

[26]. Alice

[27]. irrational beliefs

[28]. Ho & Chui

[29]. Turner

[30]. family function

[31]. Cong, Tan, Nainee & Tan

[32]. social support

[33]. Zimmet

[34]. Kalmogorov – Smiranov (K-S)

[35]. Boxes

[36]. Leven

[37]. pillai's trace

[38]. wilks' lambda

[39]. hotelling's trace

[40]. roy's largest root

[41]. Betancourt

[42]. Johanna

[43]. Farrell

[44]. Gill, Koleilat & Whaley

[45]. Rawat & Gulati

[46]. Luck

[47] .Finlay

[48]. Pluut

[49]. Johnston

[50]. Gastfriend

ائمی­داشبلاغ، آرزو (1399). مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی در افراد معتاد و عادی. دومین کنفرانس بین‏المللی پژوهش­های نوین در روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی.
- امیری‏نیا، مریم و ایمانی، مهدی (1398). پیش‏بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و پیوند با پدر در دانش‏آموزان دبیرستانی. پژوهش‏های مشاوره، 70 (18)، 59-82.
- انصافداران، فریده؛ محمدی زاده سروستانی، مهناز و خرم دل، کاظم (1400). مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی در زنان با سابقه طلاق و عادی. پژوهش های میان رشته ای زنان، 3(4)، 9، 47-59.
- بشارت، محمد علی (1386). روان­سنجی و ساختار عاملی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
- بهرامی، محمد و روشن، مریم (1397). رابطه جهت‏گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی با گرایش به سوء مصرف مواد در بین نوجوانان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 15، 169-187.
- جناآبادی، حسین و جوادی‎فر، پروانه (1400). رابطه حمایت اجتماعی و سرسختی روانشناختی با تاب­آوری در زنان دارای همسر وابسته به مواد تحت درمان دارویی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 15(62)، 254-260.
- جناآبادی، حسین؛ ناستی زایی، ناصر و مرزیه، افسانه (1396). نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خودمعرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان). فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 11(46)، 91-106.
- جنگی، پریا؛ رامک، ناهید و سنگانی، علیرضا (1398). مقایسه میزان رفتارهای خود تخریب، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی در مردان در حال بهبودی مواد افیونی و مواد محرک. فصلنامه اعتیاد پژوهی ، 13(52)، 259-274.
- حائری، مهسا؛ بشارت، محمدعلی؛ احمدوند شاهوردی، محمد و رمضانی­مقدم­آرانی، فریده (1401). مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی­هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان ادامه دهنده و رهاکننده درمان. فصلنامة علمی- پژوهشی روان شناسی کاربردی، 16 (2 )،62، 133-156.
- دادخواهى، سمیه و محمودفخه، هیمن (1394). مقایسه کارکرد خانواده، باورهاى غیرمنطقى و خودپنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد. پژوهشنامه اسلامى زنان و خانواده، 2 (4)، 63-76.
- دستجانی­فراهانی، اکرم؛ رحمانی، محمدعلی و تیزدست، طاهر (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ گروه درمانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رفتاری بر ﺑﺎورﻫﺎی غیرمنطقی و کیفیت زندگی افراد وابسته به آمفتامین. اعتیادپژوهی، 7 (28)، 119-129.
-‏ رستمی، رضا؛ شاه محمدی، خدیجه، قائدی؛ غلامحسین، بشارت؛ محمدعلی، اکبری زردخانه؛ سعید و نصرت آبادی، مسعود (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه افق دانش، 16 (3)، 54-46.
- شهابی­نژاد، زهرا؛ زندی، سعید و عزیزمحمدی، ساناز (1396). نقش شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش­بینی اعتیاد اینترنتی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 18 (4)، 80-91.
- عبدالمحمدی، کریم؛ محمدزاده، علی؛ و غدیری­صورمان­آبادی، فرهاد (1401). اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه­ای بر ارتقاء بازداری پاسخ و حافظه­کاری در نوجوانان دارای گرایش به مصرف مواد. فصلنامه اعتیادپژوهی،16 (66)، 71-90.
-  غنچه، سمیه و گل پرور، رضا (1401). رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در دانشجویان : نقش تعدیلی خود دلسوزی. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی،12 (45)، 45-64.
- فرنام، علی و محمدزهی، شهنواز (1398). رابطه هیجان‏های منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت: نقش واسطه‏ای حمایت اجتماعی. فصلنامه پژوهش‏های روان شناختی اجتماعی،9 (33)، 1-18.
- محمدی، راحله؛ سرافراز، مهدی و قربانی، نیما (1396). مقایسه نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد. پژوهش نامه روان شناسی مثبت، 3 (1)، 9، 49-60.
- نازک­تبار، حسین، و شربت­اوغلى­اصل، هایده (1398). مقایسه کارکرد خانواده، سلامت روان و عزت نفس در بین زنان موفق و ناموفق به ترک اعتیاد: مورد مطالعه بیماران مراکز درمانی منطقه 1شهردارى تهران. دو فصلنامه پژوهش هاى انتظامى- اجتماعى زنان و خانواده، 7 (2)، 176-192.
- Abdullah Al-Assoly, M., Eman., S., & Al-Bourini,. M.E. (2023).  Irrational thoughts associated with addiction and drug abuse and their relationship to logical thinking among Jordanian University students. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net),13, n°1, Winter-Spring 2023.
- Al-Heeti, K.N.M., Hamid Abdalla., R.M & Alghorani, Mohammad, A. (2012). The irrational beliefs inventory: Psychometric properties and cross-cultural validation of its Arabic Version. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 111, 1, 47-63.
- Al-Muhaimzi, S. (2021). Irrational thoughts and their relationship to anxiety among drug addicts and non-addicts in Riyadh. Unpublished MA Thesis. Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
- Al-Sheikh, M. (2017). Irrational thoughts and their relationship to depression among addicts in mental health hospitals in Khartoum State, Al-Neelain University Journal, Khartoum, Sudan, 27, 363-393.
- Betancourt, T. S., Ng, L. C., Kirk, C. M., Brennan, R. T., Beardslee, W. R., Stulac, S. ú & Sezibera, V. (2017). Family‐based promotion of mental health in children affected by HIV: A pilot randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(8), 922-930.
- Chen, Y. L., Chen, S. H., & Gau, S. S. F. (2015). ADHD and autistic traits, family function, parenting style, and social adjustment for internet addiction among children and adolescents in Taiwan: A longitudinal study. Research in Developmental Disabilities, 39, 20-31.
- Cong, C.W., Tan, S.A., Nainee, S., & Tan, C.S. (2022). Psychometric qualities of the McMaster family assessment device–general functioning subscale for Malaysian samples. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 2440. https:// doi.org/10.3390/ijerph19042440.
- Ellis, A. (2001). Humanistic psychotherapy: The rational-emotive approach. Three Rivers Press.
- Ellis, A. (1995). The Revised ABC’s of Rational–Emotive therapy. Journal of Rational – Emotive and cognitive – Behavior therapy, 9(3),139-173.
- Engelgardt, P, Krzyżanowski, M., Borkowska‑Sztachańska,M., Wasilewska, A & Ciucias, M. (2023). Life time use of illicit substances among adolescents and young people hospitalized in psychiatric hospital. Scientific Reports, 13:1866 https://doi.org/10.1038/s41598-023-28603-2.
- Farrell, A. K., Slatcher, R. B., Tobin, E. T., Imami, L., Wildman, D. E., Luca,F., & Zilioli, S. (2018). Socioeconomic status, family negative emotional climate, and anti-inflammatory gene expression among youth with asthma. Psychoneuroendocrinology, 91, 62-67.
- Finlay K. A., Peacock S., & Elander J. (2018). Developing successful socialsupport, an interpretative phenomenological analysis of mechanisms and processes in a chronic pain support group. Psychology & Health, 33(7),846-871.
- Gastfriend, D. R. (2005). Physician substance abuse and recovery: What does it mean for physicians—and everyone else? JAMA – The Latest Medical Research, Reviews, and Guidelines, 293(12), 1513-1515.
- Gill, M., Koleilat, M., & Whaley, S. E. (2018). The impact of food in security on the home emotional environment among low-income mothers of young children. Maternal and child health journal, 22(8), 1146-1153.
- Hatchel, T., & Marx, R. (2018). Understanding intersectionality and resiliency among transgender adolescents: Exploring pathways among peer victimization, school belonging, and drug use. International journal of environmental research and public health, 15(6), 1289-1300.
- Hershberger, A., Zapolski, T., & Aalsma, M. C. (2016). Social support as a buffer between discrimination and cigarette use in juvenile offenders. Addictive Behaviors, 59(3), 7-11.
- Ho Wai, Q.C & Chui, F.R.S. (2020). Irrational beliefs, depression, anxiety, and stress among university students in Hong Kong. Journal of American College Health, DOI: 10.1080/07448481.2019.1710516.
- Jingjing, Z., Yonghui, W., & Feng, K. (2014). Exploring the mediation effect of social support and young adults. Personality and Individual Differences, 53(2), 513-517.
- Johanna, B., Folk, L. K. Brown, D. L., Marshall, L. M. C., Ramos, L. G., Daphne, K. M., Marina, T. S. (2020). The Prospective impact of family functioning and parenting practices on court-involved youth’s substance use and delinquent behavior. Journal of Youth and Adolescence, 49, 238–251.
- Johnston T. M., Brezina T., & Crank B. R. (2019). Agency, self-efficacy, and desistance from crime, an application of social cognitive theory. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 5(1), 60-85.
- Khani Jeihooni, A., Hidarnia, A., Kaveh, M.H., Hajizadeh, E & Askari, A. (2017). The effect of an educational program based on health belief model and social cognitive theory in prevention of osteoporosis in women. Journal of Health Psychology, 22(5), 529–536.
- Kojima, T. (2020). Social support for international students in foreign language classroom communities of practice. Journal of Education, 8 (3), 25-40.
- Kohlmeier, G. M. (2019). Study of the impact of adolescent perceived parenting traits on the development of borderline, narcissistic, and histrionic personality disorders based on Millon’s biopsychosocial theory. Doctoral dissertation, Adler University.
- Kumcagiz, H & Sahin, C. (2017). The relationship between quality of life and social support among adolescent. SHS Web of Conferences, 37, 1-7
- Luck, J.w., Farhat, T., Lannotti, R.J., & Simons-Morton, B.G. (2010). Parent-child communication and substakce use among adolescents; do father and mother communication play a different role sons and daughters? Journal of Addictive behavior, 35, 426-436.
- Morris, J. (2020). Social support among male undergraduates: A systematic review. Problems of Education in the 21st Century, 78 (2):235-248.
- Naidoo, A. (2019). Family functioning in families affected by substance abuse (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
- Navarro, P. A., Paranhos, T., Lovo, E., De Oliveira-Souza, R., Gorgulho, A. A., De Salles, A., & Lopez, W. O. C. (2022). Safety and feasibility of nucleus accumbens surgery for drug addiction: A systematic review. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, 25(2), 171-184.
- Nourafkan, A, & Amini, Z. (2023). Relation of social support status and social health in people with drug abuse. Adv Biomed Res, 12:63. Dio: 10.4103/abr.abr_85_21.
- Ozakar Akça, S. & Pınar Turan, A. (2023). Substance abuse and its prevention in adolescents. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 10(1), 86-92.
- Pluut H., Ilies R., Curşeu P. L., & Liu Y. (2018). Social support at work and at home، Dual-buffering effects in the work-family conflict process. Organizational Behavior and Human Decision Processes, (146), 1-13.
-Rawat, C., & Gulati, R. (2019). Influence of home environment and peers influence on emotional maturity of adolescents. Integrated Journal of Social Sciences, 6(1), 15-18.
- Ritanti, R, Permatasari, I, & Nurdi- antami, Y. (2023). Relationship between resilience and family function- ing with drug abuse risk behaviour among adolescents. Health Education and Health Promotion, 11, 2, 239-243.
- Rubio, A., Oyanedel, J. C., Cancino, F., Benavente, L., Céspedes, C., Zisis, C., & Páez, D. (2020). Social support and substance use as moderators of the relationship between depressive symptoms and suicidal ideation in adolescents. Frontiers in Psychology, 11:539165. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.539165
- Schindler. M. Wenzel. K., Dobiosch. S., & réReinhard. M. (2019). The role of belief in a just world for (dis)honest behavior. Personality and Individual Differences. 142: 78-72.
- Turner, M.J. (2016). Rational emotive behavior therapy (REBT), irrational and rational beliefs, and the mental health of athletes. Frontiers in Psychology, 7, 14-23.
- Wardell, J.D., Kempe, T., Rapinda, K.K., Single, A., Bilevicius, E., Frohlich, J.R., & Keough, M.T. (2020). Drinking to cope during COVID‐19 pandemic: the role of618 external and internal factors in coping motive pathways to alcohol use, solitary drinking,619 and alcohol problems. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(10),620 2073-2083. https://doi.org/10.1111/acer.14425.
- Yang, C., Xia, M., Han, M., & Liang, Y. (2018). Social support and resilience as mediators between stress and life satisfaction among people with substance use disorder in China. Frontiers in psychiatry, 9, 436-444.
- Zeng, X & Tan, C. (2021). The Relationship between the family functioning of individuals with drug addiction and relapse tendency: A moderated mediation model. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 625. https://doi.org/ 10.3390/ijerph18020625.
- Zeng, X, Lu, M, & Chen, M. (2021). The relationship between family intimacy and relapse tendency among people who use drugs: a moderated mediation model. Subst Abuse Treat Prev Policy, 16:48. doi: 10.1186/s13011-021
- Zetterqvist, M., Svedin, C. G., Fredlund, C. F., Priebe, G., Wadsby, M., & Jonsson, L. S. (2018). Self-reported nonsuicidal self-injury (NSSI) and sex as self-injury (SASI): Relationship to abuse, risk behaviors, trauma symptoms, self-esteem and attachment. Psychiatry Research, 12(2), 309-316.
- Zhang, X & Zeng, X. (2023). Effects of family functioning on relapse among individuals with drug addiction in compulsory isolation: a chained mediation model. Current Psychology, 42, 1701-1711. https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-01561-6.
- Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.