نویسنده

چکیده

مقدمه: دسترسی سریع به ماهواره، باعث گسترش آن گردیده و علل و عوامل متعددی در گرایش افراد به آن موثرند. در پژوهش حاضر برخی از عوامل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر سوم دبیرستانی اهواز، جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آن‌ها 190 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هیجان‌خواهی سواری (1392)، هویت اجتماعی صفاری‌نیا و روشن (1389)، روابط خانوادگی سواری (1392) و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی استفاده به‌عمل آمد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و داده‌ها با کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین هیجان‌خواهی، هویت اجتماعی و گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی رابطه‌ی مثبت معنادار و بین روابط خانوادگی با متغیر یاد شده رابطه‌ی منفی معنادار وجود دارد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که هیجان‌خواهی، هویت اجتماعی و روابط خانوادگی از عوامل پیش‌بین گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی به شمار می‌روند.
نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر برای پیشگیری از گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی، پیشنهاد می‌کند راهکارهای ابراز منطقی هیجان، ایجاد هویت مناسب و تقویت روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار گیرد تا گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی کمتر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Some Factors of Tendency to Foreign Satellite Channels

چکیده [English]

Introduction: By rapid access to satellite it cause to spread it and a variety of factors and causes that affect people tend to it. In the present study some of mentioned factors was studied.
Method: The study population included all boys and girls of third grade high school of Ahvaz and selected 190 students by multistage random cluster sampling. For Data collection sensation seeking of Sevari (2013), social identity of Safarinia and roshan (2010), family relationships made by Sevari (2013) and researcher made of tendency to foreign satellite channels questionnaire were used. The present study was correlation and data were analyzed by using Pearson correlation and multiple regression.
Results: The results showed that there is a significant positive correlation between sensation seeking, social identity and tendency to foreign satellite channels and there is a significant negative relationships between family relationships and them. Multi-variate regression analysis showed that sensation seeking, social identity and family relationships are predictive factors of tendency to foreign satellite channels.
Conclusion: The present study suggest to prevent of tendency to foreign satellite networks ways to study for logical expression of emotion, to create a proper identity and strengthen family relationships that to reducing tendency to foreign satellite channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation seeking
  • Social Identity
  • family relationships
  • Tendency to foreign satellite channels