نویسنده

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت انجام شده است.
روش: جامعه‌ی این پژوهش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (بعد وظیفه‌شناسی)، زیربعدهای ایجاد شبکه‌یارتباطی و جستجوی بازخورد پرسش‌نامه‌ی رفتارهای پویای اشفورد و بلک و مقیاس شخصیت پویای بتمن و کرنت بودند.
یافته‌ها: ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج از برازندگی الگو با داده‌ها حمایت کردند. برازش بهتر از طریق حذف یک مسیر غیرمعنی‌دار به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که شخصیت پویا رابطه‌ی بین وظیفه شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد را میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی کارکنان تأثیری شگرف بر شغل آن‌ها دارد، به‌دلیل اینکه موجب انگیزه برای ایجاد و تقویت شبکه ارتباطی آن‌ها در کار می‌گردد و موجب تلاش برای رفع مشکلات کاری و پیشرفت از طریق جستجو برای گرفتن بازخورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Relationship between Conscientiousness with Networking and Search Feedbacks Mediated by Proactive Personality

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed at investigating the impact of Search Feedbacks with job Performance and Job satisfaction Mediated by Perceived Supervisor Support.
Method: The statistical population of this survey consisted of the personnel of Bid Boland gas refinery from whom 260 people were selected using the hierarchical random sampling method. The data collection tools were NEO Personality Inventory (Conscientiousness dimension), Proactive Behavior Questionnaire (Networking & Search Feedbacks dimension) and Proactive Personality Scale.
Results: The assessment of the proposed pattern was conducted through path analysis. The results supported the suitability of the relationship between the patterns and the collected data. Significant and better relationship could be achieved by eliminating one insignificant paths. The results revealed that Proactive Personality mediated the effect of Conscientiousness on Networking and Search Feedbacks.
Conclusion: Personality traits staff has a significant impact on their job, because the causes motivated to create and strengthen their relationship in the network and Thereby trying to fix problems with work and progress through the search feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conscientiousness
  • Networking
  • Search Feedbacks
  • proactive personality