نویسنده

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش‌آموزان بود.
روش: جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان سوم دبیرستان قم بود از میان آنها که 334 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، پرسش‌نامه‌های اهمال‏کاری تحصیلی سواری، احساس تنهایی (UCLA) و سلامت عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌تواند اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان را در دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کند. همچنین اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان با مدت استفاده از شبکه‌‌های مجازی، رابطه‌ی مثبت معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌واسطه‌ی درگیر کردن کاربران خود، ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زندگی و وضعیت روان‌شناختی فرد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Social Networks and Role their in Predicting Academic Procrastination, Loneliness and Mental Health in Students

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the role of virtual social networks in predicting academic procrastination, loneliness and mental health in students.
Method: The statistical population consisted of all high school students of Qom that 334 people were selected by simple random sampling method. To gathering data, researcher made questionnaire of virtual social networks using, Sevari educational procrastination questionnaire, loneliness questionnaire (UCLA) and general health questionnaire were used. Regression analysis and Pearson correlation coefficient was performed for data analysis.
Results: The results showed that the use of virtual social networks can predict academic procrastination, loneliness and mental health in students. Also academic procrastination, loneliness and mental health have a significant positive relationship with using time of virtual social network.
Conclusion: Virtual social networks could be make some lives and psychological problems because of engaging its users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • academic procrastination
  • Loneliness
  • mental health