نویسنده

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوان است.
روش: بدین منظور نمونه‏ای شامل 300 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر کرج به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، پرسش‌نامه‌ی سبک هویت برزونسکی (ISI) و پرسش‌نامه‌ی عملکرد خانواده‌ی بلوم (FFS) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهند که میان دو متغیر مسئولیت‌پذیری و عملکرد خانواده، رابطه‌ی معنادار مثبت وجود دارد. در این خصوص نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 17 درصد از مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان را با توجه به کارکردهای خانواده می‌توان پیش‌بینی نمود. کارکرد خانواده در سه خرده‌مقیاس آرمان خانوادگی، سازمان‌دهی و تأکیدات مذهبی معنادار شد. همچنین میان متغیرهای سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری رابطه‌ی معناداری وجود دارد. علاوه بر این براساس نتایج رگرسیون، سبک هویتی تعهدی با 14 درصد و سبک هویتی اطلاعاتی با 2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پیش‌بینی را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده‌ی نقش مهم خانواده و هویت‌یابی نوجوانان در ایجاد مسئولیت‌پذیری در آنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Responsibility Based on Identity Orientation and Family Function in Adolescents

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is Prediction of Responsibility based on identity orientation and family function in adolescents.
Method: 300 girl students of Karaj city have been collected trough cluster random sampling method. In order to collect information in this research, students responsibility questionnaire and Berzonsky identity style inventory (ISI) and Bloom family functioning scale (FFS) have been used.
Results: The results showed that there is a positive significant relationship between responsibility and family function. In this case, the regression results distributed that 17 % of students responsibility can be predicted by family functions. Family functions in three subscales of family goal, organizing and religious emphasizes were significant. As such, there is a significant correlation between identity style and responsibility. Moreover, based on regression results committal identity style with 14% and in informational identity style with 2% had the most and the least prediction.
Conclusion: The results shown that family and adolescents identification have an important role on their responsibility formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • identity orientation
  • Family Function