نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود.
روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر برای شرکت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرها از پرسش‌نامه‌های رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی (کلونوف و لندرین، 1995)، عملکرد شغلی (پاترسون، 1922)، سرسختی روان‌شناختی (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند، 1377) و تاب‌آوری (کونر و دیویدسون، 2003) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تعدیل‏گر انجام گرفت.
یافته‏ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی قادر به پیش‌بینی عملکرد شغلی زنان می‌باشند. علاوه بر این، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری هر دو توانستند رابطه‌ بین رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی و عملکرد شغلی را تعدیل کنند.
نتیجه‏گیری: با توجه به اینکه سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری دو متغیر ‌آموزش‌‌پذیرند، پیشنهاد می‏شود برنامه‌های آموزشی در جهت پرورش و توسعه‌ی این دو متغیر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sexism Events On Womens Job Performance: Moderating Role of psychological Hardiness and Resiliency

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of sexism eventson on womens job performance with moderating role of psychological hardiness and resiliency.
Method: The statistical population was all of female employees of Shahid Chamran University. 230 employees were selected from the population by simple random sampling method. The instruments used in this study include Schedule of Sexist Events (Klonoff, & Landrine, 1995), job performanc (Paterson, 1922), psychological hardiness (Kyamrsy, Najarian, & Mehrabizadeh, 1999) and resiliency (Connor, & Davidson, 2003) questionnaires. Pearson correlation coefficient and moderating regression analysis used for data analysis.
Results: The results of the regression analysis showed that Sexism Events predicted womens job performance. In addition, psychological hardiness and resiliency moderated the relationship between job performance and Sexism Events.
Conclusion: So, given that psychological hardiness and resiliency are trainable variables, training programs suggested to develop these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sexism Events
  • job performance
  • Psychological hardiness
  • resiliency