نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی در بین زنان معتاد اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش‏آزمون-پس‏آزمون با یک گروه آزمایشی است. جامعه آماری شامل 25 نفر زنان معتاد تحت درمان بود که 10 نفر به‌طور تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 آموزش خود دلگرم‏سازی را دریافت کردند. قبل و بعد از مداخله و 3 ماه پس از پایان آموزش، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) و پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1980) اجرا شد. داده‏ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که آموزش خود دلگرم سازی، بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی را بهبود بخشیده است و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پیش‏آزمون و پس‏آزمون وجود دارد.
نتیجه‏گیری: آموزش خود دلگرم‏سازی، می‏تواند به وضعیت سلامت روان‌شناختی و اجتماعی زنان معتاد در حال ترک کمک فراوانی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Encouragement Training on Social and Psychological Well-Being of Addict Woman Under Therapy in Community-Based Treatment Center

چکیده [English]

Introduction: this research has been carried out among drug-quitting addict women to study the effectiveness of self-encouragement training on social and psychological well-being.
Method: This research is of semi-experimental kind accompanied by pretest – post-test and follow-up with an experimental group. The statistical universe includes 20 of addict women under, so 10 people were placed in experiment group randomly. Experiment group was exposed to a self-encouragement training for 10 sessions of 120 minutes. They were evaluated before and after training intervention by Kizz social well-being questionnaire (1998) and Reef psychological well-being questionnaire (1980) and then 3 months after training, again they were followed up. The data were analyzed by variance analysis test with repeated measurement and post test.
Results: self-encouragement training showed a significant difference in social and psychological scales as compared with before training.
Conclusion: self-encouragement training can greatly help to situation of social and psychological well-being of drug-quitting women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-encouragement training
  • social well-being
  • Psychological Well-Being