نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ‌شناختی‌ رفتاری متمرکز به تروما، بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده بود.
روش: مطالعه‌ی حاضر پژوهشی شبه آزمایشی با پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل بود. 26 کودک آزاردیده به‌صورت در دسترس از میان مراجعه‏کنندگان مراکز سازمان بهزیستی اهواز انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (13) و کنترل (13) قرار گرفتند. قبل و بعد از برنامه‌ی درمانی پرسش‌نامه‏های شایستگی اجتماعی پرندین (1385) و نظم‌جویی هیجانی گارنفسکی (2007) اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافته‏ها: شایستگی اجتماعی به‏طور معناداری در گروه آزمایش افزایش یافته بود (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy on Social Competence and Emotion Regulation in Abused Children

چکیده [English]

Introduction: This study aims to determine the effect of trauma-focused cognitive behavioral therapy on social competence and emotional regulation in abused children.
Method: This study designed as a Semi experimental study with pretest-posttest and a control group. A total of 26 abused children were selected by accessible sampling among Welfare Organization centers in Ahwaz and randomly assigned to two experimental (13) and control groups (13). Social Competence Inventory devised by Parandin (2008), and Garonvski’s Emotional Regulation Inventory (2007) were conducted before and after training. Data were analyzed by ANCOVA.
Results: Social competence variable in experimental group was significantly increased (p= 0/001). Also emotion regulation in experimental group in compare with control group was significantly increased (p= 0/001).
Conclusions: Trauma-focused cognitive behavioral therapy improves social competence and emotional regulation in children abused

کلیدواژه‌ها [English]

  • trauma-focused cognitive-behavioral therapy
  • Social competence
  • emotion regulation