نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی مختلف در بین دانش‌آموزان دختر است.
روش: پژوهش حاضر شامل دو بخش بود. در بخش نخست متغیر هویت و خودپنداره به‌صورت زمینه‌یابی و از طریق پرسش‌نامه‏های سبک هویت برزونسکی و خودپنداره راجرز و بخش رؤیا از طریق تحلیل محتوا و فرم رؤیای اخیر دامهاف مورد بررسی قرار گرفت. گروه نمونه با توجه به متغیرها و ماهیت پژوهش 180 دانش‏آموز دختر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏های بخش اول از روش‌های تحلیل واریانس یک‌راهه و بخش دوم از سیستم Hull / Vn‌Dy‌Ksl استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ویژگی خودمنفی‌نگری خودپنداره رؤیا در سبک‌های اطلاعاتی و سردرگم هویت، هر دو در سطح 01/0P= معنی‏دار است، اما در سایر ویژگی‌‏های خودپنداره بین سبک‌های هویتی مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین خود واقعی در سبک‌های مختلف وجود ندارد.
نتیجه‏گیری: یافته‏های پژوهش بیان‌کننده اهمیت تصور فرد از مفهوم خود در شکل‏گیری هویت بوده و دارای کاربردهای نظری و کاربردی را درزمینه‌ی مفهوم خود و هویت‏ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of Self–concept in Dream and Actual Self in Different Identity Styles

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is analysis and comparison of self-concept in dream and actual self in different identity styles among female high school students.
Method: The study consists of two parts. The identity and self-concept data were gathered through surveys. In this regard, the Berzonsky Identity Style and Rogers Self-concept questionnaires have been used along with analysis of dream through content analysis and recent form (last dream form), examined by Damhaf. A total of 180 sample female high school students has been selected by multi stage cluster sampling. Collected data and essential information were analyzed using qualitative and inferential statistics methods. To examine the hypothesis of independent T and ANOVA, inferential statistics were used, while Hull / Vn‌Dy‌Ksl system has been applied to study the last dream form.
Results: The findings indicated that among self-concept in dream traits, self negatively characteristic in both informative and diffuse / avoidant identity styles was significant (p= 0/01). But there was no significant difference in other self-concept among different identity styles.
Conclusion: The results showed importance of self-concept in formation of identity and had theoretical and practical applications in the field of self-concept and identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-concept
  • actual self
  • identity style
  • Dream