نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه بین استرس ادراک‌شده و همدلی دانش‌آموزان بود.
روش: در این مطالعه‌ی توصیفی همبستگی 193 نفر از دانش‌آموزان پسر شهر خرم‌آباد انتخاب شدند. سپس دانش‌آموزان پرسش‌نامه استرس ادراک‌شده (PSS)، پرسش‌نامه‌ی سبک‌مقابله‌ی مذهبی (RCOPE) و مقیاس همدلی (BES) را کامل نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین استرس و همدلی رابطه‌ی معناداری وجود دارد (001/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moderating Effects of Positive and Negative Religious Coping on the relationship between Perceived Stress and Empathy

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current study was to explore the moderating effect of Positive and Negative Religious Coping on the relationship between Perceived stress and Empathy.
Method: In this descriptive correlational study 193 boy students were selected of high school in khorramabad. Then the students completed Perceived Stress Scale (PSS), Religious Coping Scale (RCOPE), and Basic Empathy Scale (BES).
Results: Results revealed a significant meaningful relationship between stress and Empathy (β= -.74, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Perceived Stress
  • Religious Coping
  • Empathy