نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روان‌شناختی انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه‌های تهران بود که200 نفر از دانشجویان با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)، نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و ریان (2000) و اضطراب اجتماعی کانر و همکاران (2000) پاسخ دادند. یافته‏ها به روش رگرسیون لجستیک تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین در سطح 05/0 توان پیش‏بینی اضطراب اجتماعی را دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ابعاد سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و سبک دلبستگی ناایمن به صورت مثبت اضطراب اجتماعی را پیش‏بینی می‌کند. همچنین با افزایش نمره فرد در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی کاهش و همراه با کاهش نمره وی در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predict Social Anxiety Based on Attachment Type and Basic Psychological Needs

چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was prediction of social anxiety based on attachment type and basic psychological needs
Method: This was a descriptive Research based on prediction. The population was all students of Tehran University and 200 students were selected by multistage cluster sampling. They answered to questionnaires of adult attachment (AAIN), basic psychological needs (BNG-S) and social anxiety (SPIN). The data were analysed by logistic regression.
Results: Regression analysis revealed that the dimensions of attachment type and basic needs can predict social anxiety.
Conclusion: The results showed that secure dimensions of attachment type will negatively predict social anxiety and insecure dimensions of attachment type will positively predict social anxiety. Also with the increase of individual’s score in fundamental needs, the social anxiety will reduce and with the decrease of individual’s score, the social anxiety will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • attachment types
  • basic psychological needs