نویسندگان

چکیده

مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از اختلال‌های روانی شایع به‌حساب می‌آید؛ بنابراین، وجود ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی این اختلال ضروری است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) بود.
روش: نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) پس از ترجمه بر روی 453 نفر از دانشجویان که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند اجرا شد. به‌‏منظور بررسی اعتبار مقیاس از روش‌های همسانی درونی و همبستگی مجموعه‌ی ماده‌ استفاده شد. روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی خرده‌مقیاس‌ها و روایی ملاکی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: دامنه‌ی آلفای کرونباخ (از 82/0 تا 95/0) از همسانی درونی مطلوب نسخه‌ی فارسی این مقیاس و زیرمقیاس‌های آن حکایت داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار چهار عاملی (اضطراب و اجتناب از تعاملات اجتماعی و اضطراب و اجتناب از عملکرد اجتماعی) پرسش‌نامه حمایت کرد. ضرایب همبستگی متوسط و معناداری میان مقیاس‌های نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) و سیاهه‌ی افسردگی بک یافت شد که می‌تواند ناشی از همبودی این دو اختلال باشد. علاوه بر این، ضرایب همبستگی میان خرده‌مقیاس‌ها بالا بود (70/0 تا 96/0).
نتیجه‌گیری: نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی در جامعه‌ی ایرانی برخوردار است و قابلیت کاربرد در زمینه‌های مختلف را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reliability, Validity, and Confirmatory Factor Structure of Persian Version of Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS)

چکیده [English]

Introduction: Since social anxiety is one of prevalent psychological disorders, presence of appropriate instruments for assessing this disorder is necessary. The aim of this study was the investigation of reliability, validity, and confirmatory factor structure of Persian version of Liebowitz Social Anxiety Scale.
Method: Persian version of Liebowitz Social Anxiety Scale, after double translation and accordance with Iranian culture, was exerted on 453 student of Kharazmi university of Tehran, which have been selected through cluster sampling. Internal consistency and item rest correlations method was used for reliability testing, and confirmatory factor analysis, subscale correlations, and criterion validity were utilized for investigation of validity.
Results: Chronbach’s alpha coefficients range (0.82 to 0.95) implies that Persian version of Liebowitz scale is internally consistent. Results of confirmatory factor analysis supported four factor structure (interaction anxiety and avoidance, and observation anxiety and avoidance) of scale. There were moderate significant correlations of Persian version of LSAS and Beck depression inventory, these might stem from comorbidity of these disorders. In addition, the correlation coefficients between subscales were high (0.70 to 0.96).
Conclusion: Persian version of Liebowitz Social Anxiety Scale has good psychometric characteristics and can be used in different fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian version of Liebowitz social anxiety scale
  • Reliability
  • social anxiety
  • Validity