نویسندگان

چکیده

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های مجازی اجتماعی موجب اختلال در سلامت خانواده و افزایش روابط فرازناشویی شده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی انجام شده است.
روش: نمونه تحقیق شامل250 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی ناصری، هوش اخلاقی لینیک و کیل، و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای تحلیل داده‏ها از نرم افزار AMOS و SPSS استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش معنوی اثر مستقیم و معنی‏داری هم بر رضایت زناشویی و هم روابط فرازناشویی دارد. اما هوش اخلاقی تنها بر رضایت زناشویی اثر مستقیم معنی‌دار دارد. همچنین اثر مستقیم رضایت زناشویی با رابطه فرازناشویی معنی‌دار نشد. اما اثر مستقیم رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رابطه فرازناشویی معنی‌دار شد. در کل داده‌ها نشان داد که مدل پیشنهادی نیازمند اصلاح است و با حذف مسیرهای غیرمعنی‌دار مدل نهایی با 002/0RAMSE= برازش گردید.
نتیجه‌گیری: بنابراین نتایج فوق، مدل پیشنهادی به دلیل توجه به نقش عوامل فرهنگی و مذهبی می‌تواند مسیری مهم و متناسب با فرهنگ کشورمان در جهت افزایش رضایت زناشویی، کاهش روابط فرازناشویی و استحکام خانواده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Model of Effects Spiritual and Moral Intelligence on Extramarital Relations Through Virtual Social Networks and Marital Satisfaction

چکیده [English]

Introduction: The results show that virtual networks could impair the health of families and the increase of extramarital relations. So the purpose of this study was to design and test the causal model of effects spiritual and moral intelligence on extramarital relations through virtual social networks and marital satisfaction.
Method: The subjects of study were 250 who selected by convenience sampling. To collect data from Naseris Spiritual Intelligence, @@@s Moral Intelligence and Enrich Questionnaire were used. The research method was descriptive – correlation and for data analysis, SPSS and AMOS were used.
Results: The data showed spiritual intelligence is a direct and significant effect on both marital satisfaction and extramarital relations. Also, moral intelligence only has a significant direct effect on marital satisfaction. The direct effect of marital satisfaction with extramarital relationship was not significant. But the direct effect relationship between the useing of social virtual networks with extramarital relationship was significant. In general, the data showed the proposed model by eliminating the need for reform and significant paths final model was fitted with RAMSE = 0/0002.
Conclusion: The above results show that this model due attention to the important role of cultural and religious factors can track and fit with our culture in order to increase marital satisfaction and strength of family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • Moral Intelligence
  • Maritial satisfaction
  • Extramarital relations
  • Virtual Networks