نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان بوده است.
روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 400 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه حریم خصوصی چندبُعدی بارو و سمالسیرلار (2014) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، چهار عامل حریم خصوصی به‌عنوان حق قانونی، نگرانی در مورد حریم خصوصی اطلاعات شخصی، حریم ارتباط با دیگران و نگرانی در مورد حریم خصوصی دیگران مجموعاً 37/69 درصد از واریانس کل را تبیین می‏کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که این مقیاس از روایی و اعتبار نسبتاً مطلوبی برخوردار است و شاخص‌های برازش نشان می‌دهد که مقیاس، برازندگی و روایی سازه مطلوبی دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل می‏توان نتیجه‏ گرفت که این آزمون در جامعه‌ی ایرانی با اعتبار و روایی مناسبی قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Psychometric Characteristics of Internet Privacy Orientation Scale in Students

چکیده [English]

Introduction: The aim of this resaerch was study of psychometric characteristics of internet privacy orientation scale.
Method: The study method was correlation that 400 students have been chosen as sample. The research instrument was multidimensional privacy orientation scale, Baruh, L., & Cemalcılar, Z. (2014). For analyzing data, Pearson correlation coefficient, Cronbach`s alpha coefficient and confirmatory factor analysis were used.
Results: Explanatory factor analysis showed that four factor structure of the questionnaire could explain 69.37 percent of total variance. Confirmatory factor analysis results shown that this scale indicates a good validity and reliability. And multidimensional privacy orientation scale model has good fitness and construct validity.
Conclusion: The results indicated that this scale has good psychometric characteristics and can be used in Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • privacy orientation scale
  • Psychometric characteristics
  • Reliability
  • Validity