نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی حساسیت اضطرابی با نقش میانجیگری ذهن‌آگاهی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر کرمانشاه بود که 350 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جهت نمونه انتخاب شده و با استفاده از مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان (دیکون، 2002)، مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A، لاجرسا، 1998) و مقیاس ذهن‌آگاهی براون وریان (2003) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و ذهن‌آگاهی، بین حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی و همچنین بین ذهن‌آگاهی و اضطراب اجتماعی در سطح 001/0 >P رابطه‌ی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 18 درصد ذهن‌آگاهی توسط حساسیت اضطرابی و 49 درصد اضطراب اجتماعی توسط ذهن‌آگاهی و حساسیت اضطرابی تبیین می‌شود.
نتیجه‏گیری: بر اساس یافته‌ها نتیجه می‌گیریم اختلال‌های اضطرابی چندعاملی هستند و افزون بر این در شکل‌گیری، تداوم و درمان اختلال‌های اضطرابی همچون حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی، باید به نقش ذهن‌آگاهی توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Anxiety Sensitivity with Mediating Role of Mindfulness with Social Anxiety

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to investigation the relationship between anxiety sensitivity with mediating role of mindfulness with social anxiety in students.
Method: The study was descriptive-correlational study and the population included 350 girl students from the city of Kermanshah based on cluster sampling method using the Anxiety Sensitivity Index (deacon, 2002), Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A, Lajrsa, 1998) and the scale of Mindfulness Brown Vryan (2003).
Results: The results indicated significant relationship between anxiety sensitivity and mindfulness, anxiety sensitivity and Social Anxiety, mindfulness and Social Anxiety (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • social sensitivity
  • Mindfulness
  • social anxiety
  • Students