نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی در بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه توصیفی – پیمایشی و براساس حجم نمونه 218 نفر از دانشجویان زن ومرد بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه های سلامت اجتماعی ، فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی جمع اوری شده و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد میان ابعاد سلامت اجتماعی ، فقط پذیرش اجتماعی با فردگرایی افقی رابطه معنا دار دارد و هیچ کدام از مولفه های سلامت اجتماعی با فردگرایی عمودی رابطه معنی داری نداشت . میان ابعاد سلامت اجتماعی با بعد جمع گرایی افقی رابطه ی معناداری وجود داشت و نیز میان سه بعد انسجام ،انطباق و مشارکت و جمع گرایی عمودی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین مولفه های سلامت اجتماعی با جامعه پذیری جنسیتی هیچ رابطه ی معنا داری وجود نداشت . همچنین مولفه های سلامت اجتماعی و ارزشهای فرهنگی فرد گرایی وجمع گرایی سهم تعیین کننده ای در جامعه پذیری جنسیتی داشت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Social health and Individualism and Collectivism Cultural values and Gender Socialization among female and male students

چکیده [English]

During last two decades Social health has been one of the most notable subject under investigation.this study aimed at exploring the relationship between social health and individualism and collectivism, gender socialization of students .Research carried out on 218 (female and male) students of Azad university –south Tehran branch.The participants were asked to complete the social health, individualism and collectivism and gender socialization questionnaires.Data were analyzed using pearson correlation and regression analysis.
Results showed that among Social health indicators just social acceptance had not significant correlation. None of social health indicators had significant correlation with vertical individualistic.Futhermore, there was significant correlation between social health indicators and vertical collectivism.On the other hand,there was significant correlation between cohesion,adaptability,involvement and vertical collectivism.There was not significant correlation between social health indicators and gender socialization.
The regression analysis indicated that gender socialization is predictable by social well-being indicators and individualism and collectivism cultural values.Finally we conclude that the knowledge of the findings can provide the significant implication on the provision of student`s socialization.
د

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • gendersocialization
  • vertical and horizontal individualism and collectivism