نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده با نگرش به بزهکاری فرزندان می‌باشد.
روش: پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سه‌گانه دبیرستان‌های شهرستان ممسنی است که تعداد 130 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سنجش نگرش به بزهکاری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده در سطح توصیفی و استباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و با استفاده از نرم افزار spss-19 تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه‌های سلامت اجتماعی رابطه معنی‌داری در سطح 99% اطمینان وجود دارد؛ نقش مولفه پذیرش اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیش از دیگر متغیرها است و بعد از آن به ترتیب سرمایه اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیشترین نقش را داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت تقویت کارآیی و عملکرد خانواده، نقش بارزی در تقویت شاخص‌های سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی خانوادگی به دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital and Family Social Health Indicators in Predicting Attitude to Children Delinquency

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to investigate the relationship between social capital in promoting the social health indicators and families’ attitude to delinquency in their children.
Method: The method of this study is descriptive and correlational. The statistical population of the study consists of all high school girls in Nourabad Mamasani from which 130 girls were selected though multistage clustering sampling and evaluated using social health, social capital and attitude to delinquency questionnaires.. Data are analyzed in descriptive and inferential level using Pearson correlation coefficient and multiple regression method, using the software SPSS-19
Finding: The results showed that there is a positive and significant relationship between social capital and social health at 99% of confidence level. Stepwise regression analysis the role of social acceptance component in explaining the attitude to children delinquency is over the other variables, and then the social capital and social prosperity, respectively have had the most significant role in explaining the attitude to children delinquency
Conclusion: It can be said that the enhancement of efficiency and function of the family as a primary foal in social life can perform a manifest role in reinforcing social capital indicators and social health in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital_x000D_
  • social health_x000D_
  • delinquency