نویسندگان

چکیده

تقاضای فزاینده به فناوری رایانه، بسیاری از افراد را با اختلال‌های بهداشت روانی، به ویژه اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی هیجان‌های منفی (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) و سبک‌های دلبستگی (به شکل مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پردیس (شماره ۱) دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند که ۳۲۰ نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اضطراب، افسردگی و استرس DASS، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد و این اطلاعات با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود. متغیرهای هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی به صورت مستقیم با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشتند و هیجان‌های منفی به صورت غیرمستقیم نیز اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی کرد. با توجه به نتایج حاصله، هیجان‌های منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با میانجی‌گری سبک‌های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Negative Affects and Attachment Styles in Predicting Internet Addiction in a Structural Model

چکیده [English]

Increased requirement of computer technology and the internet influence make many people face with mental health disorders specially internet addiction. The present study intended to review the role of predicting of both negative affects (directly and indirectly) and attachment styles (directly) in internet addiction. The present research was a non- empirical type and a correlational one. Statistical population of the research was all the students of Allameh Tabataba’i University and out of them 320 individuals were selected as members of sample group through the use of convenience sampling method. ”Anxiety, Depression and Stress (DASS)”, Collins and Read Attachment Styles” and “Young Internet Addiction” questionnaires were applied to collect data and these data were analyzed thorough structural equation modeling. Findings demonstrated that the proposed model had adequate goodness-of-fit indices. Negative affects and attachment styles variables were directly related to internet addiction. Meanwhile, negative affects predicted indirectly internet addiction. Considering the obtained results, negative affects, directly and indirectly, by mediation of attachment styles is related to internet addiction and can predict it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative affects Attachment styles Internet addiction