نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و نیز شناسایی ابعاد مهم و موثر بر آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از خبرگان سازمانی بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه ماتریسی محقق ساخته بود. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد 13 بعد از ابعاد مهم و موثر بر شایستگی‌ بین فردی در ارتباطات سازمانی عبارت‌‌انداز؛ همدلی، دیگر‌محوری، خودگشودگی، مدیریت تعارض، مدیریت تعاملات، انعطاف‌پذیری، جرات‌مندی، راحتی اجتماعی، بیانگری، مستقیم و بی‌واسطه بودن، حمایت‌گری، تاثیرگذاری بر دیگران و هدف‌محوری؛ که با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در پنج سطح تعاملی مختلف قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی، مستقیم و بی‌واسطه بودن، راحتی اجتماعی، جرات‌مندی و بیانگری، نسبت به سایر ابعاد قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر شایستگی‌ بین فردی داشتند. پس از آنها همدلی، حمایت‌گری، دیگرمحوری و خودگشودگی که در ناحیه پیوندی قرار گرفته بودند از ابعاد مهم موثر بر شایستگی ارتباطی‌ بین فردی بودند. سایر ابعاد نیز در ناحیه وابسته قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت ابعاد شایستگی ارتباطی‌ بین فردی در سطوح مختلف بر یکدیگر موثرند و تغییر در کیفیت هر بعد موجب تغییر در کیفیت ابعاد سطوح بعدی و به نوبه خود موجب تغییر در کیفیت ارتباطات سازمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A interpretive model of interpersonal competencies in the organizational communication

چکیده [English]

Aim:The purpose of this study is to examine the interpersonal competencies in the organizational communication and identification of important components that effective it as well as determine the quality of interaction between these components by using interpretive structural modeling method. Method: This research is an applied and developmental as well as quantitative and qualitative Research sample were 17 people of organizational experts who were selected using snowball sampling. The data collection tool was a researcher made matrix questionnaire. Results: The results showed 13 important components that effective on interpersonal competencies were Empathy, Altercentrism, Self disclosure, Conflict Management, Interaction management, Supportiveness, Flexibility, assertiveness, Social Relaxation, Expressiveness, Immediacy, influencing others and goal orientation; that using interpretive structural modeling was placed at five different levels of interaction. Also, The Results showed that Based on analysis of power and dependence diagram, Immediacy, Social Relaxation, assertiveness, Expressiveness had more effective than other components on interpersonal competencies. After them, Empathy, Supportiveness, Altercentrism and Self disclosure which had taken place in linkage area were important components taht effecte on interpersonal competencies. Other components, were placed on dependent area. Conclusion: According to the results, we can say that the components of interpersonal competencies at different levels have effect together, and changes in the quality of each component cause changes in quality of other components at same level as well as the next level, And in turn cause changes in the quality of the organizational communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Communication
  • Competence
  • interpersonal competencies