نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ابعاد روانشناختی از جمله حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمدی نسبت به زنان و مردان عادی بود.
روش: روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ایی است. جامعه آماری آن شامل دو گروه بود. یک گروه زنان و مردان مرتکب قتل عمد ساکن در زندان های استان گیلان در سال 94-95 و گروه دوم زنان و مردان عادی که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند. نمونه پژوهش شامل 140 نفر(70 زن و مرد مرتکب قتل عمد و 70 زن و مرد عادی) که به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی و دردسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تاب آوری کانر و دیوید سون مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( تحلیل واریانس تک متغیری و چند متغیری)استفاده شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-ver20 انجام شد.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که در میزان کیفیت زندگی و ابعاد آن و نمره تاب وری بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالا بودن آن ها در افراد عادی نسبت به مجرمین قتل عمد بود. اما در بعد حمایت اجتماعی ادراک شده تنها در بعد حمایت افراد مهم بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد و تفاوت در سایر ابعاد معنی دار نبود. با توجه به یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که ابعاد روانشناختی از جمله کیفیت زندگی، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده بین دو گروه از افراد مرتکب قتل عمد و عادی تفاوت دارد و این ابعاد می تواند در اجرای حکم های کیفری و پیشگیری از چنین مواردی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of perceived social support, quality of life and resilience in women and men committed by murder than common men and women

چکیده [English]

Introduction: The aim of the study was to compare the psychological dimension such as perceived social support, quality of life and resilience in women and men by committed crimes than common men and women.
Method: Method of the study is causal-comparative. Statistic community was included two groups. A group of women and men who committed by murder inhabited in prison of Gilan province in years 94 and 95 and the other group were ordinary men and women who had no criminal record.
The sample was consisted of 140 participants (70 women and 70 men committed by murder and ordinary men and women) who are selected non-random. The instrument used to gather data was questionnaires which were according to the World Health Organizations quality of life, Connor Davidsons resiliency and multi-dimensional perceived social support .To analyze the data, the descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (single-variable and multi-variable analysis of variance) was used. All data analysis was conducted using SPSS software 20-version.
Results: The findings of the study indicate that there is a significant difference between the quality of life, its dimension and resiliency score between the two groups. Means comparison showed that there was a high rate of committed by murder in normal individuals compared to offenders. But there only is significance difference in dimension of perceived social support important people between the two groups and there are no significant differences in other aspects. According to the findings of this study can be expressed that psychological aspects such as quality of life, resiliency and social support between the two groups is different from ordinary people and persons who committed by intentional murder. These dimensions can be considered in performing criminal penalty and the prevention of such cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support_x000D_ quality of life_x000D_ resilience
  • _x000D_ committed by murder