نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش به مطالعه‌ی اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری و بهبود بهزیستی اجتماعی در بین زنان خیانت‌دیده پرداخته است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 16 زن خیانت‌دیده به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعه‌کنندگان مراکز سلامت روان اجتماع‌محور و شهرداری تهران و داوطلب شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل و پس از 10 جلسه روان‌درمانی آدلری و سپس 2 ماه بعد، پرسش‌نامه‌ی احساس کهتری بهرامی و خدادادی (1391) و پرسش‌نامه‌ی بهزیستی اجتماعی کیز (1998) برای هر دو گروه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که روان‌درمانی آدلری، میزان احساس کهتری را کاهش داده و بهزیستی اجتماعی را ارتقا بخشیده است و مقایسه‌ی میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، روان‌درمانی آدلری می‌تواند موجب کاهش احساس کهتری و ارتقای بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده گردد و پیشنهاد می‌شود که این نوع روان‌درمانی برای سایر زنان خیانت‌دیده، به‌منظور توانمندسازی روان‌شناختی آنان به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Adlerian Psychotherapy According of Life Style, Social Interest on the Feeling of Inferiority and Social Well-Being of Betrayed Women

چکیده [English]

Introduction: This research has studied the effectiveness of Adlerian psychotherapy on decreasing of feeling of inferiority and increasing of social well-being among betrayed women.
Methods: This research is of semi- experimental study with pre-test - post-test and follow-up and a control group. A total of 16 betrayed women were selected in available sampling among the reffered of Mental health of Community-Based Health center and counseling Municipality Center in Tehran and randomly assigned to two experimental and control group. Experiment group was expose to Adlerian psychotherapy for 10 session. Before and after 10 Adlerian psychotherapy session, and 2 month later, the Feeling inferiority questionnaire by Bahrami and Khodaday (1391) and social well-being questionnaire by Kizz (1998) were run of both of group... Data were analyzed by ANCOVA.
Results: The results of the study shows that Adlerian psychotherapy, has decreased the feeling of inferiority and increased of social well-being among betrayed women. And comparison of arrage of pre-test and post-test score had meaningful differ.
Conclusion: According coaching results in this research, Adlerian psychotherapy could be decreasing inferiority feeling and increasing of social well-being of betrayed women, and it is suggested to be used this type of psychotherapy for most of betrayed women, in order to their psychological empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adlerian psychotherapy
  • feelings of inferiority
  • social well-being
  • marital infidelity
  • betrayed women