نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار سازه‌ای نسبتاً جدید است. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار بود.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در شهر اهواز بود. از این جامعه 221 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش پرسشنامه‌های مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار (کورتینا و همکاران، 2001)، تنظیم هیجان (نیون و همکاران، 2011)، عاطفه منفی (واتسون و همکاران، 1988)، فرسودگی عاطفی (مسلچ و جکسون، 1981)، خشنودی شغلی (اندروز و ویتی، 1976)، کناره‌گیری از کار-شغل (هانیچ و هولین، 1990) و تفکر خصمانه (گرین‌گلاس و جولکانن، 1989) را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM)و نرم‌افزارهای AMOS و SPSS ویراست 22 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذف 1 مسیر غیرمعنی‌دار و استفاده از روش دسته‌بندی ماده‌ها حاصل شد.یافته‌ها همچنین حاکی از رابطه معنی‌دار مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار با تنظیم هیجان، عاطفه منفی، فرسودگی عاطفی، خشنودی شغلی، کناره‌گیری از کار-شغل و تفکر خصمانه بودند. نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان و عاطفه منفی نیز در رابطه بین مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار با فرسودگی عاطفی، خشنودی شغلی، کناره‌گیری از کار-شغل و تفکر خصمانه مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با پیامدهای زیان‌بار مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار، مدیران سازمان‌ها می‌بایست نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some outcomes of witnessing workplace incivility

نویسنده [English]

  • Nasrin Arshady

دانشیار، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده [English]

Introduction: Witnessing workplace incivility is a relatively new construct. The purpose of this study was designing and testing a model of some outcomes of witnessing workplace incivility
Method: Statistical population included all employees of National Iranian Drilling Company (NIDC). From this population 221 employees were selected by stratified random sampling method. The instruments used in the study consisted of witnessing workplace incivility (Cortina et al., 2001), emotion regulation (Niven et al., 2011), negative affect (Watson et al., 1988), emotional exhaustion (Maslach & Jackson, 1981) Job satisfaction (Andrews and Whitey, 1976), work-job withdrawal (Hanisch & Hulin, 1990), and hostility ideation (Greenglass & Julkunen, 1989). The proposed model was analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) with using SPSS-22 and AMOS-22 software packages.
Results: Results indicated that the proposed model fitted the data relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained by omitting one non-significant path (emotion regulation to emotional exhaustion) and using item parceling method. Findings also showed that witnessing workplace incivility had significant relationships with emotion regulation, negative affect, emotional exhaustion, job satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation. The meditating role of emotion regulation and negative affect on the relationships of witnessing workplace incivility with emotional exhaustion, job satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation was confirmed.
Conclusion: based on the results regarding detrimental outcomes of witnessing workplace incivility, the managers should have specific attention to this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • witnessing workplace incivility
  • emotion regulation
  • negative affect
  • emotional exhaustion
  • work-job withdrawal
  • hostility ideation
-      بشلیده، کیومرث (1391). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با .SPSS, AMOS اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
-      بندورا، آلبرت (1977). نظریه یادگیری اجتماعی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران: انتشارات راهگشا.
-   رحیم‌نیا، فریبرز و امانی، مهدیه (1393). بررسی تأثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی استان خراسان شمالی با تأکید بر نقش واسط سرمایه روان‌شناختی. مجله دانشور پزشکی، 21 (112)، 70-63.
-   عرب، نگار؛ هاشمی، اسماعیل؛ بشلیده، کیومرث (1392). پیشایندهای بی‌نزاکتی در محیط کار: بررسی برخی متغیرهای فردی و سازمانی. مجله روان‌شناسی، 17(3)، 309-294.
-   عرب، نگار؛ هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل؛ قدیری، محبوبه؛ و رضایی بادافشان، فاطمه (1393). رابطه تجربه بینزاکتی در محیط کار و عدالت سازمانی با ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار: میانجیگری نقش عاطفه منفی و تعدیلگری روانرنجورخویی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری،  4(2)، 58-45.
-      Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas, & J. M. Innes (Eds.), Recent advances in social psychology: An international perspective. North-Holland: Elsevier.
-      Asher, SR., Hymel, S., & Renshaw, PD. (1984). Loneliness in children. Child development, 1(13), 1456-1464.
-      Ataie Moghanloo, V., Ataie Moghanloo, R., & Moazezi, M. (2015). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Depression, Psychological Well-Being and Feeling of Guilt in 7-15 Years Old Diabetic Children. Iranian Journal of Pediatrics, 25(4), e2436.
-      Flaxman, P. E., Blackledge, J. T., & Bond, F. W. (2011). Acceptance and commitment therapy: Distinctive features. New York.
-      Gollwitzer, A., Wilczynska, M., &Jaya, E. (2018). Targeting the link between loneliness and paranoia via an interventionist-causal model framework. Psychiatry Research, 263(1), 101-107.
-      Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin, M.E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist, 90(7), 976-1002.
-      Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences, 33(7), 1073-1082.
-      Khaledian, M., Hasanpour, S., Kheirkhah, Z., & Ghalandari[s1] , S. (2013). The Relationship between Attachment Lifestyle with Depression and Life Expectancy. Indian Journal of Education and Information Management, 2(2), 573-580.
-      Loehlin, J., & Martin, N. (2018). Personality types: A twin study. Personality and Individual Differences, 122(1), 99-103.
-      Lohse, T., Rohrmann, S., Richard, A., Bopp, M., &Faeh, D. (2017). Type A personality and mortality: Competitiveness but not speed is associated with increased risk. Atherosclerosis, 262(2), 19-24.
-      Sianturi, R., Keliat, B., &Wardani, I. (2018). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in clients with stroke. Enfermería Clínica, 28(1), 94-97.
-      Ter Beek, E., Kuiper, Ch., Van der Rijken, R., Spruit, A., Stams, G., &Hendriks, J. (2018). Treatment effect on psychosocial functioning of juveniles with harmful sexual behavior: A multilevel meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 39(1), 116-128.
 
 [s1]متن اصلی مقاله لاتین می باشد