نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : در سال‌های اخیر شبکه‌های تلویزیونی زیادی برای تاثیر‌گذاری و تغییر ذائقه فرهنگی ایرانیان در خارج کشور تاسیس شده است. درهمین راستا پژوهش حاضر به‌بررسی تاثیر شبکه‌های تلویزیونی مستقر درخارج ازکشور (ماهواره) بر میزان رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل شهر رشت پرداخت. روش : طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی و روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای (تحلیلی و مقایسات گروهی) بود. به همین منظور 205 دانشجوی متاهل(132 زن و 73 مرد) در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی شهر رشت، به‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند سپس هریک از آنان به‌پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس، شاخص رضایت زناشویی هادسون و مقیاس صمیمیت زناشویی واکر تامسون پاسخ دادند. داده‌های گرdavari شده به‌کمک نسخه 20 نرم افزار SPSSبا استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل‌ واریانس تک متغیری (در یک طرح فاکتوریل 2×2) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها : نتایج پژوهش حاضرنشان داد رابطه‌ای بین میزان ساعات استفاده از شبکه‌های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور با هریک از متغیرهای رضایت، سازگاری و صمیمت زناشویی وجود ندارد (05/0P>). اما هنگام مقایسات گروهی (تحلیل واریانس) مشخص شد صرف نظراز عامل جنسیت، اثر اصلی استفاده از ماهواره منجربه کاهش رضایت زناشویی (039/0P=، 316/4 F=)، سازگاری زناشویی (004/0P=، 341/8 F=) و صمیمیت زناشویی (017/0P=، 780/5F=) در دانشجویان می‌شود. نتیجه‌گیری : استفاده از شبکه‌های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل را تهدید می‌کند و مخاطبان ماهواره در مقایسه با گروهی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند از رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of television channels located in out of country (satellite) on marital satisfaction, marital adjustment and marital intimacy of married college students

چکیده [English]

Introduction: In recent years established a several television networks to influence and change cultural tastes of Iranians in outside the country. Therefore, present research examined the impact of television channels located in out of country (satellite) on marital satisfaction, marital adjustment and marital intimacy of married college students in Rasht city. The study method was descriptive and survey and research design was causal-comparative (analytical and -group Contrasts). For this purpose 205 married students (132 women and 73 men) in the governmental and non-governmental universities in Rasht city were selected by convenience sampling method, Then each of them responded to the questionnaire on demographic information, Locke-Wallace Marital Adjustment Test, Hudson marital satisfaction index, Walker and Thompson intimacy scale. Data were analyzed by SPSS version 20 software using Pearson correlation coefficient and univariate analysis of variance (in a factorial design 2 × 2).
Results: The findings indicated that there is no relation between the number of use hours of television channels located in out of country with each of marital satisfaction, marital adjustment and marital intimacy variables. However, when group contrasts (analyses of variance) were found, regardless of gender factor, the main effect of the use of satellites leads to a decrease in marital satisfaction (F= 4.316, P=0.039), marital adjustment (F=8.341, P=0.004) and marital intimacy (F= 5.780, P=0.017) in college students.
Conclusion: The use of television channels located in out of country threatens marital satisfaction, marital adjustment and marital intimacy of married college students and the Satellite audiences compared to those who do not use the satellite having less marital satisfaction, marital adjustment and marital intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction marital adjustment marital intimacy Satellite
-   امیری، عبدالرضا؛ نوری مرادآبادی، یونس و بساطیان، سیدمحمد. (1390). بررسی رابطه استفاده ازشبکه­های ماهواره­ای و گرایش بهر­برداران به آسیب­های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، 4(4)، 117-142.
-      بحرینیان، عبدالمجید؛ یاوری کرمانی، مریم. (1388). رضایتمندی جنسی و رضایتمندی زندگانی، مجله تازه‌های روان درمانی، شماره 52 و 51، ص 85- 67.
-   بختیاری، حسن و فرخی، حسن (1391). بررسی رابطه برنامه­های شبکه‌های ماهواره­ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 15، 55-72.
-      برنشتاین، فیلیپ، چو برنشتاین، مارسی، ت. (1998). روش­های درمان مشکلات زناشویی، ترجمه حسن توزنده جانی و نسرین کمالپور، (1381)، مشهد: نشرمرندیز.
-   بشارت محمدعلی، رفیع زاده بهار. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت، دانش و نگرش جنسی، روان‌شناسی خانواده. ۳ (۱)، ۳۱-۴۶.
-   پرتو، زهرا. (1394) .تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی (اینترنت و تلفن همراه) و شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشت، دانشگاه آزاداسلامی، دانشکده علوم انسانی.
-   پیری، روضان؛ نعمتی، فاطمه و صیدی، محبوبه. (1391). نگرش و گرایش مردم ایلام به کارکرد برنامه­های شبکه­های ماهواره­ای، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب­های اجتماعی نوپدید، تهران، کار و رفاه اجتماعی، 1-19.
-   جهانشاهی، مهنوش و جهانی، مسعود. (1393). بررسی رابطه بین نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی و صمیمیت زوجین در دانشگاه آزاد و پیام نور شهر بجنورد، همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1-15.
-   حسینی سده، م و فتحی آشتیانی، ع. (1389). بررسی رضایتمندی زناشویی و مدت زمان ازدواج در میان دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، روان‌شناسی دین، 12، 127-144.
-   خدایاری­فرد، محمد و رحیمی­نژاد، عباس. (1387). بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
-      رضایی، محمد و کلانتری، مونا. (1390). خوانش مخاطبان سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی وان مورد تماشای ویکتوریا، زن در فرهنگ و هنر، 10 (3)، 5-23.
-      روشن، محمد و خلیل­زاده، محمد مهدی. (1392). حقوق خانواده در برابر پخش برنامه‌های ماهواره­ای، فصلنامه خانواده ­پژوهی، 9(4): 507-523.
-   زارعی، سلمان؛ فرحبخش، کیومرث و اسماعیلی، معصومه. (1390). تعیین سهم خود متمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش­بینی سازگاری زناشویی، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 12(3)، 551-556.
-   زین­العابدینی، زهره؛ اطهری، زینب السادات. (1393). برنامه­های ماهواره­ای و نقش آن بر هویت دینی خانواده، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی. کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.
-   ساعتی، س. (1380). بررسی رابطۀ میان رضایت از زندگی زناشویی و همدم­طلبی- دوری­گزینی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
-   شاکری نیا، ایرج. (1389). سرمایه اجتماعی خانوادگی، رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی در نمونه‌ای از زنان استفاده کننده از شبکه‌های ماهواره­ای، بانوان شیعه، شماره 25، 27-46.
-      صدیقی، اکرم؛ محبی، سیامک؛ شاه سیاه، مرضیه؛ (1393). بررسی رابطه و مقایسه جهت گیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 18 ‏(14)، 101 - 114.
-      عباسی مولید، حسین. (1390). رابطه تعهد زناشویی با ارزش‌های فرهنگی زوجین خراسان جنوبی، فصلنامه مطالعات انتظامی‌شرق، 7- 14.
-   عبدالملکی، حبیب. (1393). بررسی تاثیر شبکه‌های ماهواره بر سبک زندگی خانواده­ها در منطقه سه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-   عجم، علی اکبر (1395) .تاثیر آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای بر تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشوئی، نشریه، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 18(10)، 146- 125.
-   غفاری، داریوش؛ صیدی، محمد سجاد؛ رضایی، خدیجه. (1396) . تاثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه‌ای دین داری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف، شماره 23، علمی- پژوهشی وزارت علوم، 29 - 21.
-      کاوند، رضا. (1387). مطالعه کیفی نحوه دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم اجتماعی.
-      کفاشی، مجید. (1389). بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی‌ رودهن، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال(2)3، 55 - 76.
-   گلچین، مسعود؛ سخایی، ایوب؛ افشانی، علیرضا. (1391). مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه­های ماهواره­ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 83 - 118.
-   متانی، مهرداد؛ حسن­زاده، رمضان و فرهنگی، علی­اکبر. (1392). نگرش مخاطبان قائم شهری به شبکه­های تلویزیونی ماهواره­ای، مطالعات فرهنگی- ارتباطات، 21(14)، 129- 156.
-      محمدپور .ع. (1387). سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی، تهران، نشر آفتاب.
-   محی الدینی، حمید؛ صادقی، زهرا؛ چراغی، ساناز و زارع، رحمان. (1392). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده درخانواده­های افراد معتاد، روش­ها و مدل­های روان‌شناختی، 3(12)، 1.
-      معین، لادن؛ غیاثی، پروین و مسموعی، راضیه. (1390). رابطه بین سرسختی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی، فصلنامه زن و جامعه، 2(4)، 190- 163.
-      مک کوایل، دنیس. (2010). درآمدی بر نظریه­های ارتباطات. ترجمه پرویز اجلالی، (1388)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
-      منادی، مرتضی. (1385). جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر دانژه.
-   مهرابی زاده هنرمند، م؛ حسین­پور، م و مهدی زاده، ل. (1389). اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متأهل 20 تا 40 سال، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2 (1)، 125-139.
-   مهدی­پور بازکیایی، مونا؛ صداقتی­فرد، مجتبی. (1394). بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه، فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی، 6(22)، 31- 21.
-   میکائیلیان، نیلوفر؛ گنجی، مسعود؛ طالبی جوریابی، مسعود. (1392). رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین دارای فرزندان دچار اختلال یادگیری و عادی، مجله اختلالات یادگیری، 2(1)، 37- 12.
-   نورعلیان، یاور؛ شمخانی، اژدر؛ رشیدی، مهران و وزینی فکور، ناصر. (1393). تاثیرات منفی استفاده از برنامه‌های ماهواره­ای بر خانواده ایرانی، فصلنامه دانش انتظامی همدان، 1(3)، 163- 123.
-      هالفورد، کیم. (2001). زوج­درمانی کوتاه­مدت، ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفر، (1384)، تهران، انتشارات فراروان.
-      Bagarozzi, Dennis,A. (2001). Enhancing Intimacy In marriage .Branner- Rouledye. Tylor &Forancis Group. USA .
-      Blume, Thomas, W. (2006). Becoming a Family Counselor: A Bridge to FamilyTherapy Theory and Practice. Hoboken. NJ, USA, Wiley.
-      Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). A review: Dominance, marital satisfaction and female aggression. Journal of Social Sciences6(2), 162-166.
-      Floyd, F. J, Gilliom, L. A .,&Costigan, C. L. (1998). Marriage and the parenting alliance: longitudinal prediction of change in parenting perceptions and behaviors. Child Dev. 69(5), 1461-79.
-      Frost, D. M. (2012). The narrative construction of intimacy and affect in relationship stories: Implications for relationship quality, stability, and mental health. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 247-269.
-      Heller, P. E., & Wood, B. (1998). The process of intimacy: Similarity, understanding and gender. Journal of Marital and Family Therapym 24(3), 273-288.
-      Hsieh, F. Y., & Liu, A. A. (1990). Adequacy of sample size in health studies. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr., Janelle Klar and Stephen K. Lwanga published on behalf of WHO by Wiley, Chichester, 1990. No. of pages: xii + 233. Price:£D17.50. Statistics in Medicine, 9(11), 1382–1382. doi:10.1002/sim.4780091115
-      Hudson, W. W. 1982. The Clinical Measurement Package: A Field Manual. Homewood, IL: Dorsey Press.
-      Locke, H., & Wallace, K. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and Family Living, 21, 251-255.
-      Malamuth, N. M., &Briere, J. (1986). Sexual violence in the media: Indirect effects on aggression against Women. Journal of Social Issues, 42(3), 75-92. Retrieved from http://www.johnbriere. com/malamuth%20%26%20Briere.pdf
-      Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal ofCounseling and Development, 82(1), 58-68.
-      Ross, K., & Nightingale, V. (2008). Media and Audiences , London: McGraw Hill.
-      Sinha, S. P., &Mukerjec, N. (1990). Marital adjustment and space orientation, The Journal of Social Psychology. 130 (5), 630-639.
-      Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38:15-28.
-      Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S.W. (2010). Commitment and the securing of romantic attachment. Journal of Family Theory & Review, 2,243-257.
-      Sternberg,R.J.,&Hojjat,M. (1997). Satisfaction in close relationships.NewYork: Guilford. 67-71.
-      Stradia, L. (2009). The relationship between maritalcharacteristics, marital interaction processes and maritalsatisfaction. Journal of counseling and Development, 82 (1).
-      Ten Houten ., & Warren, D. (2007). A General Theory of Emotions and Social Life. London. UK: Rutledge.
-      Vincent, Richard, C., &Micheal, Basil, D. (1997). College students news gratifications, media use and current events knowledge, vol A, summer, 380-392.
-      Walker, A. J., & Thompson, L. (1983). Intimacy and Intergenerational Aid and Contact among Mothers and Daughters. Journal of Marriage and the Family, 45(4), 841. doi:10.2307/351796