نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهبهان

2 گروه روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایت الله آملی

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین رابطۀ بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بود. روش: این پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قائم‌شهر در سال تحصیلی 94-1393 (3000 نفر) بودند که از میان آنان 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بی‌ثباتی هیجانی(باربارنلی و همکاران)، رفتار جامعه‌پسند (کپرار و همکاران)، پرخاشگری(باس و پری) و آمادگی به اعتیاد(زرگر و همکاران) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده، حاکی از این بود که تمام متغیرهای پیش‌بین در آمادگی به اعتیاد نقش داشتند(001/0>P). همین‌طور نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای پیش‌بین بطور معنی داری واریانس آمادگی به اعتیاد را تبیین می کنند، بطوری که ضرایب بتا بیانگر این بودند که رفتار جامعه‌پسند با بالاترین مقدار بتا(67/0=β)، بیشترین سهم را در تبیین آمادگی به اعتیاد دارد(001/0>p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تقویت رفتار جامعه پسند و کاهش بی ثباتی هیجانی و میزان پرخاشگری از طریق آموزشهای خاص ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of emotional instability, pro-social behavior and aggression with addiction readiness of secondary High school boy students

نویسندگان [English]

  • Ali Khaneh Keshi 1
  • Arsalan Khanmohammadi Otaghsara 2
  • Sedigheh Malekian 3

1 faculty of psychology, Islamic Azad university, Behbahan branch

2 faculty of psychology, Islamic Azad university, Amol branch

3 faculty of psychology, Islamic Azad university, Amol Branch

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the relationship of emotional instability, pro-social behavior and aggression with addiction readiness of secondary High school boy students.
Method: This study was a descriptive retrospective one with correlational design. The statistical population consisted of all secondary high school boy students (N=3000) in Quemshahr, out of which 382 students were selected by a random multi-stage cluster sampling, and were asked to fill in emotional instability (Barbareny et.al), pro-social behavior (Kaprar et.al) and aggression (bass and perry), readiness to addiction (Zargar et.al) questionnaires. The data were analyzed using simple and multiple linear regression.
Findings: The results showed that all of predictor variables have a significant role in readiness to addiction (P <0.001). Further, results of multiple regression showed the predictor variables jointly are able to explain the variance of readiness to addiction significantly, so that. The pro-social behavior with the higher amount of Beta (β=0.67) also was the best predictor of readiness to addiction.
Conclusion: based on the results, the improvement of prosocial behavior, and reduction of emotional instability and aggression seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional instability
  • pro-social behavior
  • aggression
  • readiness to addiction
-   ابوالقاسمی، علی؛ محمودی، هیوا و سلیمانی، اسماعیل. (1388). بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری، مجلهدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیسبزوار، 3( 16):141-134.
-   اصغری، فرهاد؛ قاسمی، رضا و قاری، ملیکه. (1393). نقش سلامت خانواده اصلی و ویژگی‌های شخصیتی در آمادگی اعتیاد در دانشجویان دختر. فصلنامهانتظاماجتماعی، 6(4):64-46.
-   اله وردی پور، حمیدالله؛ فرهادی نسب، عبدالله؛ بشیریان، سعید و محجوب، حسین. (1386). الگو و علل گرایش جوانان به سوء مصرف مواد.مجلهدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهیدصدوقییزد، 15(14)، 42-35.
-   آقایوسفی، علیرضا؛ صفاری نیا، مجید و عباسپور، پرستو. (1394). بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مولفه‌های ذهنی خشم. اعتیادپژوهی، 9 (35)، 35-25.
-     آقایوسفی، علیرضا و ملکی، بهرام . (1390). رگه‌های شخصیتی پیش بینی کننده نشانگان افسردگی در کودکان. مجله روان‌شناسیبالینی، 3(1)، 17-9.
-   باران اولادی. صادق؛ کاوه فارسانی. ذبیح اله و نویدیان، علی. (1392). بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی‌های شخصیت. همنوایی و جنسیت دانش آموزان پیش دانشگاهی. مجلهدانشگاهعلومپزشکیشهرکرد، 15(2)، 42-33.
-   بشیریان، سعید؛ حیدرنیا، علیرضا؛ وردی پور، حمیدالله و حاجی زاده، ابراهیم. (1391). بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر. مجلهعلمیدانشکدهپرستاریوماماییهمدان، 20(1)، 54-45.
-   تاجیک زاده، فرید و صادقی، رضا. (1392). بررسی سبک‌های کنترل هیجانی در پیش بینی پرخاشگری دانشجویان دختر. فصلنامهعلمی- پژوهشیزنوجامعه، 4(4)، 113-97.
-     حاجی­حسنی، مهرداد؛ شفیع آبادی، عبداله؛  پیرساقی، فهیمه و کیانی­پور،  عمر. (1391). رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. دانشوپژوهشدرروان‌شناسیکاربردی. 13 (3)، 75-65.
-   خرم آبادی، یدالله و محمودی فر، کبری. (1394). بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشوری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. همایشبینالمللیروان‌شناسیوفرهنگزندگی، چاپ شده در سیویلیکا.
-   دوستیان، یونس؛ آریان، فرهادومساح، مجید. (1394). رابطۀبینسبکهایابرازگریهیجانوگرایشبهاعتیاددردانشآموزانمتوسطهپسر. مجلهایرانیتوانمندسازی، 13(4)، 479-474.
-   دوستیان، یونس؛  بهمنی، بهمن؛  اعظمی، یوسف و گودینی، علی­اکبر. (1392). بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشگری با آمادگی به اعتیاد، در دانشجویان پسر. توانبخشی. 4 (2)، 110-102.
-   رحیمی­احمد آبادی، سمیه؛ آقامحمدیان شعرباف، حمید رضا؛ مدرس غروری، مرتضی و کارشکی، حسین، (1393)، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر، مجلهعلمیپزشکیوقانونی، 2(2)، 45-37.
-   رسولی، آراس؛ حسینیان، سیمین؛ فرنودی، فرهاد و خالدی، فرانک. (1394). بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی پرخاشگری، افسردگی و استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.فصلنامهعلمی - پژوهشیپژوهشنامهتربیتی، 10(44)، 65-78.
-   زاهدی فر، شهین؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین. (1379). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری، مجلةعلومتربیتیوروان­شناسیدانشگاهچمراناهواز، شمارة 3، سال 7، ص 102-73.
-   زرگر، یدالله؛ نجاریان، بهمن و نعامی، عبدالزهرا. (1387). بررسی رابطه ویپگی‌های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان‌شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر. مجلهعلومتربیتیوروان‌شناسیدانشگاهشهیدچمراناهواز. 1( 3)، 120-99.
-     زرگر، یداله. (1385). . ساخت مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد . دومینکنگرهانجمنروانشناسیایران، تهران.
-     صفاری نیا، مجید؛ عباسپور، پرستو و دهستانی، مهدی. (1394). مقایسه ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت. مجله اصولبهداشتروانی، 17(5)، 233-229.
-     صفاری نیا، مجید؛ تدریس تبریزی، معصومه؛ محتشمی، طیبه و حسن زاده، پرستو. (1393). تأثیر مؤلفه‌های شخصیت جامعه‌پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران. دانش و پژوهش در روا ن­شناسی کاربردی، 15(3)، پیاپی 57، 44-35.
-   صفاری نیا، مجید؛ بیات، شهره و نورمحمدی، احمد. (1396).مقایسه شخصیت جامعه‌پسند، واکنش روانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های دفاعی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی و کودکان سالم شهر اصفهان. فصلنامهکودکاناستثنایی، 16(4)، 26-15.
-   صفاری نیا، مجید؛ آقایوسفی، علیرضا و ایمانی فر، حمیدرضا. (1395). پیش­بینی کننده‌های شخصیتی و خلقی جامعه‌پسندی.مطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدرایران، 5(2)، 271-255.
-     عشرتی، طیبه. (1389). بررسیرابطهساختاریبرخیعواملروانشناختیخطرزاومحافظتکنندهآمادگیبهاعتیاددردانشآموزانسالسومدبیرستانمشهد[D1] ، پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-   فرح بیجاری، اعظم. (1391). رابطه بین قدردانی با رفتار‌های جامعه‌پسند و ویژگی‌های شخصیتی را در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامهعلمی-پژوهشیمطالعاتروان‌شناختی، شماره 32، دوره 28، 134-107. 
-     قاضی‌نژاد، مریم و ساوالان‌پور، الهام. (1388). بررسی رابطة طرد اجتماعی آمادگی برای اعتیاد. مسائلاجتماعیایران، 63 (2)، 42-33.
-   کرمی راد، بهنام؛ زرگر، یدالله و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1392). اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر، مجلهروان‌شناسیاجتماعی. 8 (29)، 43-33.
-   گراوند، پریوش و منشئی، غلامرضا. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و مهارت‌های اجتماعی بر پرخاشگری ارتباطی، آشکار و رفتار جامعه‌پسند نوجوانان پرخاشگر شهر خرم آباد. مجلهعلمی-پژوهشیمطالعاتناتوانی، دوره5، شماره پیاپی11، 199-190.
-     محمدی، امین؛ پورقاز، عبدالوهاب و رقیب، مائده سادات. (1392). ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی). فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصرفمواد، 7(26)، 94-73.
-   مهرابی زاده، مهناز و فتحی، کریم.(1387). بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی به عنوان پیش بینی‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز، مجلةعلومتربیتیوروان­شناسی، شمارة 15، سال 1، ص 178-153
-   یوسفی، رحیم و ملا­علیزاده، معصومه. (1393). انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان در دانش آموزان مقطع متوسطه.اندیشه­هاینوینتربیتیدانشکدهعلومتربیتیوروان‌شناسیدانشگاهالزهرا. 10، (3)، 123-140.
-      Aleem, Sh. (2005). Emotional Stability among College Youth. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 31(1-2):100-102.
-      Allen, Johnie, J. & Anderson, Craig, A. (2017). Aggression and Violence: Definitions and Distinctions. The Wiley Handbook of Violence and Aggression, John Wiley & Sons Ltd.
-      Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). Social Psychology. (6th ed.) Upper Saddle River: NJ Pearson Prentice Hall.
-      Barber, B. K., & Erickson, L. D. (2001). Adolescent social initiative: Antecedents in the ecology of social connections. Journal of Adolescent Research, 16, 326–354.
-      Barber, B. L., Eccles, J. S., & Stone, M. R. (2001). Whatever happened to the ‘‘jock,’’ the ‘‘brain,’’ and the ‘‘princess’’?: Young adult pathways linked to adolescent activity involvement and social identity. Journal of Adolescent Research, 16, 429–455.
-      Bornmann BA ,Mitelman SA, Beer DA. (2007). Psychotherapeutic relaxation: How it relates to levels of aggression in a school within inpatient child psychiatry: A pilot study .The Arts in Psychotherapy, 34, 216-222.
-      Caprara, G. V., Steca, P., Vecchio, G., Tramontano, C., & Alessandri, G. (2008, July). Prosocial agency: Values and self-efficacy beliefs as determinants of prosocial behavior. Paper presented at the International Congress of Psychology, Berlin, Germany,Prosociality: The contribution of traits, values, and self-efficacy beliefs..
-      Chester, D.S. & DeWall, C.N.(2018). Aggression is associated with greater subsequent alcohol consumption: A shared neural basis in the ventral striatum. Wiley online library, 44(3), 285-293.

-      Eisenberg, N;Fabes,R. A; & Spinrad, T. L. (2007). Handbook of ChildPsychology.John Wiley & Sons Inc.

-      Exline, Julie, J; Post, S.G; & Pagano, M.E. (2012). Addiction and ‘‘Generation Me’’: Narcissistic and Prosocial Behaviors of Adolescents with Substance Dependency Disorder in Comparison to Normative Adolescents. Alcoholism Treatment Quarterly, 30:163–178.

-      Giancola, P.R. (2000). Executive functioning: a conceptual framework for alcohol-related aggression. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 8, 576-597.
-      Grant, A. M., & Gino, F. (2010). A little thanks goes a long way:Explaining why gratitude expressions motivate prosocialbehavior. Journal of Personality and Social Psychology, 98,946–955.
-      Hoaken, P.N.S., & Pihl R.O. (2000). The effects of alcohol intoxication on aggressive responses in men and women. Alcohol & Alcoholism, 35, 471-477.
-      Jaff, A. (2005). Drug use and aggression: The effect of rumination and other person related variables. California State University Long Beach Psychology. B.A. thesis.
-      Klein, N. (2016). Prosocial behavior increases perceptions of meaning in life. The Journal of Positive Psychology, DOI: 10.1080/17439760.2016.1209541
-      Klein, N., Grossman, I., Uskul, A. K., Kraus, A. A., & Epley, N. (2015).It pays to be nice, but not really nice: Asymmetric reputationsfrom prosociality across 7 countries. Judgment and DecisionMaking, 10, 355–364.
-      Kun, B. & Demetrovics, Z. (2010).Emotional intelligence andaddictions: A systematic review.Substance Use & Misuse, 45(7–8),1131–1160.
-      Miller, T. R., Lesting. D.C. & Smith, G. S. (2001). Injury risk among medically identified alcohol and drug abuser, Alcoholism: clinical and Experimental Research, 25(1), 54-59.
-      Najman, M. (2009). Multiple Risk Factor ModelPredicting Cannabis Use and Use Disorders: A Longitudinal Study. The American Journal of Drugand Alcohol Abuse, 35,6, 399.
-      Noël, X., Brevers, D., Bechara, A(2013). A neurocognitive approach to understanding the neurobiology of addiction. Current Opinion in Neurobiology. 23(4):632–638.
-      Post, S. G., & Neimark, J. (2007). Why good things happen to good people: How to live a longer, healthier, happier life by the simple act of giving. New York, NY: Broadway Books.
-      Roberton, T.; Daffern, M. & Bucks, R.S.(2014). Maladaptive emotionregulation andaggression in adultoffenders. Psychology, Crime andLaw, 20, 933–954.
-      Saatcioglu, O., Erim. R. (2009). Aggression among MaleAlcohol-Dependent Inpatients who Smoke Cigarettes. The Journal of Psychology, 143, 6,615.
-             Scott, L.N.; Stepp, S.D. & Pilkonis, P.A. (2014). Prospective associationsbetweenfeatures of borderlinepersonality disorder, emotiondysregulation, and aggression.Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5, 278–288.
-      Sharma, M. K; Suman, LN;Murthy,P, & Marimuthu, P.(2017). Relationship of anger with alcohol use treatment outcome: Follow-up study. Indian Journal of psychological Medicine, 39(4), 426-429.
 
 
 [D1][نام پایان­نامه ها، ایتالیک نوشته می شود؟ شیوه نامه مجله چگونه است؟]