نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی عمومی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی سه گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه می‌باشد. بدین منظور از بین نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 60 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان قبل از شروع مداخله پرسشنامه‌ تکانشگری بارات را تکمیل نمودند. سپس دو گروه آزمایشی تحت 10 جلسه 90 الی 120 دقیقه‌ای آموزش به شیوه "آموزش جایگزین پرخاشگری" و " ایمن‌سازی در مقابل استرس" قرار گرفتند، در حالی‌که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد، مجدداً هر سه گروه پرسشنامه‌ مزبور را تکمیل نمودند. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط و به کمک نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که نمرات تکانشگری شرکت کنندگان در گروه آموزش جایگزین پرخاشگری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را نشان می‌دهد، اما در نمرات گروه آزمایشی ایمن‌سازی در مقابل استرس در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید. به علاوه در مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی با یکدیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه می‌توان از روش آموزش جایگزین پرخاشگری به عنوان یک روش جایگزین و یا مکمل در کنار سایر شیوه‌های مداخله‌ای برای کاهش تکانشگری و اصلاح رفتار نوجوانان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Aggression Replacement Training with Stress Inoculation Training on Impulsivity in Adolescents

نویسندگان [English]

  • saeed mahmoodinia 1
  • Mojgan Sepahmansoor 2
  • Soozan Emamipoor 3
  • Fariba Hasani 3

1 Ph.D. Student, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of two interventions, concluding Aggression Replacement Training and Stress Inoculation Training on impulsivity in adolescents.
Methods: In order to achieve the objectives of the study, quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up was performed. Among the statistical population of all adolescent sons 12 to 18 years of Correction and Rehabilitation Center in Tehran city, 60 subjects were randomly selected. Sample group was assigned to two experimental and control groups, including Aggression replacement training and stress inoculation training. The experimental groups participated in their therapy sessions, while the control groups received no treatment. For collecting data Barratt impulsivity scale (BIS-11) by participants before, after and at follow-up treatment was completed.
Results: Findings showed that there were significant differences between grades of adolescent’s impulsivity related to first experimental group (ART) compared with before and after the intervention. But there was no significant difference between the grades of adolescents in the SIT group and control group compared with before and after the intervention. Also, it has founded that the behavioral methodology was most effective and useful on reducing impulsivity in adolescents compared with the other 2 interventions methods. In addition there was no difference between two educational methods (ART and SIT).
Conclusion: According to findings, it seems that the aggression replacement training will be suitable for prevention and treatment of adolescent's behavioral problems like impulsivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression Replacement Training
  • Stress Inoculation Training
  • impulsivity
  • adolescents