مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان

سعید محمودی نیا؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 1-18

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی سه گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه می‌باشد. بدین منظور از بین نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 60 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به ...  بیشتر

مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان

پریا جنگی؛ غلامعلی افروز؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 19-36

چکیده
  چکیده مقدمه: ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪۀ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺭ ﺻﻔﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻫﻮﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﻩای است ﻛﻪ ﺑﻪ اثر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﺪ، ﻳﻌﻨﻲ تفاوت­های ﻫﻮﺷﻲ ﻭ عملکردی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ...  بیشتر

نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها

حجت وحدتی؛ سیدهادی موسوی نژاد؛ افشین بازگیر

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 37-54

چکیده
  چکیده هدف:هدف این پژوهش بررسی نقش کودکان در فرایند تصمیم­گیری خرید خانواده با توجه به هشت طبقه مختلف محصول و سه زیرتصمیم خرید بود.   روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع­آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه والدین دارای کودک 5 تا 13 سال در سطح شهر قزوین بوده که براساس فرمول کوکران در جامعه آماری ...  بیشتر

تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی؛ سید مهدی پورسید

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 55-78

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه ‌درمان با علاقه اجتماعی و ارزیابی اثر‌‌بخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان بود. روش: روش تحقیق پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن با دو گروه‌ آزمایشی و دو‌گروه کنترل و ارزیابی به ‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو‌ماهه بود. جامعه ‌آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه ...  بیشتر

مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس

شهلا پاکدامن؛ فرشته سادات مرتضوی نصیری؛ عطیه عرب محبی شهرابی؛ سید محمد ساداتیان

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 79-92

چکیده
  چکیده مقدمه: سرمایه‌ اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می‌شود که هر فرد یا گروه برای برقراری ارتباط در اختیار دارد، این منابع با فراهم آوردن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقاء سلامت روان افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ سرمایه‌ اجتماعی و مؤلفه‌های دوگانه‌ آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.  روش:جامعه‌ ...  بیشتر

نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان

اعظم فرح بیجاری؛ سمانه فعلی؛ راضیه قمری

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 93-110

چکیده
  چکیده مقدمه: مادی­گرایی به عنوان اهمیتی که مردم به متصرفات دنیوی می­دهندکه یک مکان مرکزی در زندگی­شان اشغال می­کند و انتظار می­رود که بزرگترین منبع رضایت یا نارضایتی باشد، تعریف شده است (بلک، 1985). همچنین، تحقیقات نشان داده­اند که مادی­گرایی پیشایندهای روانشناختی مختلفی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عزت نفس، حس قدرت، ...  بیشتر

مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1

حجت الله رشیدکلویر؛ فاطمه حنیفه؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، صفحه 111-131

چکیده
    مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی بود. روش: روش تحقیق حاضر علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل 439 خانوار ساکن در 4 مجتمع مسکونی واقع در شهر رشت بود  که از این میان، تعداد 186 خانوار در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی ...  بیشتر