دوره و شماره: دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 1، شهریور 1397، صفحه 1-136 
نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها

صفحه 37-54

حجت وحدتی؛ سیدهادی موسوی نژاد؛ افشین بازگیر


تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان

صفحه 55-78

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی؛ سید مهدی پورسید


مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس

صفحه 79-92

شهلا پاکدامن؛ فرشته سادات مرتضوی نصیری؛ عطیه عرب محبی شهرابی؛ سید محمد ساداتیان