نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: مادی­گرایی به عنوان اهمیتی که مردم به متصرفات دنیوی می­دهندکه یک مکان مرکزی در زندگی­شان اشغال می­کند و انتظار می­رود که بزرگترین منبع رضایت یا نارضایتی باشد، تعریف شده است (بلک، 1985). همچنین، تحقیقات نشان داده­اند که مادی­گرایی پیشایندهای روانشناختی مختلفی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عزت نفس، حس قدرت، محرومیت نسبی‌ شخصی و عدم اطمینان در مادی­گرایی دانشجویان بود.
روش: جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1396 بود. از این جامعه تعداد 181 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن رابطه بین مادی­گرایی با عزت نفس، حس قدرت، محرومیت نسبی شخصی و عدم اطمینان با استفاده از پرسشنامه­های مادی­گرایی، حس قدرت، عزت نفس، مقیاس محرومیت نسبی شخصی و پرسشنامه عدم اطمینان مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج ماتریس همبستگی متغیرها نشان داد که میان مادی­گرایی و عدم اطمینان  (001/0  p=، 285/0r=) و محرومیت نسبی شخصی (001/0  p=، 237/0r=) رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که پیش­بینی مادی­گرایی بر اساس محرومیت نسبی شخصی (244/0  B=، 08/2t=) و عدم اطمینان (216/0  B=، 13/2t=) از نظر آماری معنادار بود (05/0>p).  
نتیجه گیری: یافته‌های حاصل نشان داد که در نمونه ایرانی مادی­گرایی می­تواند بر اساس متغیرهای محرومیت نسبی شخصی و عدم اطمینان قابل پیش­بینی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of uncertainty (UC), self-esteem, personal sense of power and personal relative deprivation (PRD) in materialism of students

چکیده [English]

Introduction: the materialism as an important subject among people, which occupies a central place in their life and expected to be the greatest source of satisfaction or dissatisfaction, defined (Belk, 1985). Also, Studies showed that the materialism has different psychological antecedents. The aim of this study was to investigate the role of self-esteem, personal sense of power, personal relative deprivation (PRD) and uncertainty (UC) in materialism of students.
Method: The statistical population of this research includes all male and female students of the Tehran University of Ahwaz in the academic year 1396. From this community, 181 people were selected by available sampling method. This was a descriptive correlation study focused on the relationship between materialism and self-esteem, personal sense of power, personal relative deprivation, uncertainty among 181 male and female students of the University of Tehran via questionnaires of these variables.
Results: The results of the variables correlation matrix revealed a positive and significant relationship between materialism and uncertainty (P=0.0285, sig=0.001); and personal relative deprivation (P=0.237, sig=0.001) at the 0.01 level. The results of regression also showed that the prediction of materialism based on the personal relative deprivation (B=0.244, t=2.08) and uncertainty (B=0.216, t=2.13) was statistically significant (p<0.05). Conclusion: Results showed that, materialism can be predicted on the base of UC and PRD variables in Iranian sample.
Keywords: Materialism; Uncertainty; Self-esteem; Personal sense of power; Personal Relative Deprivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Materialism
  • Uncertainty
  • Self-esteem
  • Personal sense of power
  • Personal Relative Deprivation