تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان

رضا چمنی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 1-16

چکیده
  مقدمه: مطالعات در راستای اثرگذاری اجتماعی بر تصمیم‌گیری وخطاها و سوگیری‌های‌شناختیِ درگیر در آن بسیار ناچیز است. نقش اجتماع، گروه همسالان، و آگاهی از انتخاب‌اکثریت در اینترنت، به‌ندرت مورد‌بررسی قرار گرفته است. هدف: آیا آگاهی از کم‌و‌کیف تصمیم‌گیریِ اکثریت افراد باعث تغییر پاسخ شرکت‌کننده‌ها می‌شود؟ چنین تغییری همراستا ...  بیشتر

بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ بنیامین مختاری چیرانی؛ سجاد رضائی؛ منصوره نیکوگفتار؛ فرزین باقری شیخانگفشه

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 17-44

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی صورت گرفت. روش‌: طرح پژوهش توصیفی و از نوع اعتبارسنجی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال 1397 بود (4114=N). از این بین 240 دانشجو خانم و آقا با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 45-60

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش / تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود. روش: این پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص کلاس پنجم ابتدایی تشکیل دادند که در سال تحصیلی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی

غلامرضا کرمی؛ فرزاد حاجی عظیمی؛ مجید صفاری نیا

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 61-78

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی با استفاده از روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه‌ی آماری شامل خبرگان حسابداری در حوزه گزارشگری مالی متقلبانه بوده که بر اساس نمونه کیری ملاک ...  بیشتر

مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 79-90

چکیده
  مقدمه: با توجه به فرآیند قشر جوان دانشگاهی در ایران و اهمیت سازه های کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی، سبک های هویت و حمایت اجتماعی در دانشجویان بعنوان اقشار برگزیده و جوان جامعه مطالعه حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی انجام شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی بنیادی نتیجه گرا ...  بیشتر

پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز

امین رفیعی پور؛ زهرا ساکنی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 99-108

چکیده
  چکیده مقدمه: تجربه عشق از عوامل فردی بسیاری نشات می گیرد مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز انجام شد. روش‌ها: تعداد 152 دانشجوی متاهل به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد، پرسشنامه تیپهای شخصیت مایرز-بریگز و پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ ...  بیشتر

مقایسه گذشت، پرخاشگری و بهزیستی اجتماعی در افراد سالم و مبتلایان به هراس اجتماعی و خودشیفتگی

محمد اورکی؛ پرستو حسن زاده

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، صفحه 109-127

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه گذشت، پرخاشگری و بهزیستی اجتماعی در افراد سالم و مبتلایان به هراس اجتماعی و خودشیفتگی انجام شد. پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و نمونه آن متشکل از 90 نفر (30 فرد مبتلا به هراس اجتماعی، 30 فرد خودشیفته و 30 فرد سالم) بود که با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هراس اجتماعی کانِر و همکاران ...  بیشتر