نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه گذشت، پرخاشگری و بهزیستی اجتماعی در افراد سالم و مبتلایان به هراس اجتماعی و خودشیفتگی انجام شد. پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و نمونه آن متشکل از 90 نفر (30 فرد مبتلا به هراس اجتماعی، 30 فرد خودشیفته و 30 فرد سالم) بود که با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هراس اجتماعی کانِر و همکاران (2000)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته (40-NPI) راسکین و تری (1998)، پرسشنامه گذشت صفاری‌نیا و مفاخری (1390)، مقیاس پرخاشگری اهواز (1379) و مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (1998) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد سالم در مقایسه با افراد خودشیفته و مبتلا به هراس اجتماعی، گذشت و بهزیستی اجتماعی بالاتر و پرخاشگری کمتری را تجربه می‌کنند. با توجه به نتایج پژوهش، برای افزایش گذشت و بهزیستی اجتماعی و کاهش پرخاشگری در افراد خودشیفته و مبتلا به هراس اجتماعی، برگزاری کارگاههای آموزشی و در نظر گرفتن تکنیکهای درمانی در مداخله‌های روان‌شناختی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of forgiveness, aggression and social well-being among healthy individuals and people with social phobia and narcissism

نویسندگان [English]

  • mohammad oraki 1
  • Parastoo Hassanzadeh 2

1 psychology department,payam noor university,tehran,iran

2 Psychology department

چکیده [English]

The aim of this research was the comparison of forgiveness, aggression and social well-being among among healthy individuals and people with social phobia and narcissism. The research was kind of causal-comparative and it`s sample was composed of 90 people (30 people with social phobia, 30 narcissistic and 30 healthy individuals) that were selected by convenient sampling method. Research tool included Social Phobia Inventory (Connor etal, 2000), Narcissistic Personality Inventory (Raskin & Terry, 1998), Forgiveness Questionnaire (Saffarinia & Mafakheri, 1390), Ahwaz Aggression Scale (Zahedifar, Najarian & Shokrkone, 1379) and Social Well-being Scale (Keyes, 1998). For analyzing data was used of multivariate variance analysis. The results indicated that healthy individuals experienced higher forgiveness and social well-being and lower aggression than narcissistic individuals and people with social phobia. According to the research results, exhibiting educational workshops and considering therapeutic techniques in psychological interventions is recommended for inhancing forgiveness and social well-being and decreasing aggression in narcissistic individuals and people with social phobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • aggression
  • social well-being
  • narcissism
  • social phobia
-          اختری، مریم. (1396). مقایسه بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به هراس اجتماعی و سالم. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-          افتخاری، فاطمه. (1395). مقایسه واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان مبتلا به هراس اجتماعی و سالم. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-          امیدیان، مهدی. (1390). بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
-          امین­نسب، ویان. (1393). اثربخشی زوج­درمانی هیجان­مدار بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روان­شناختی زنان نابارور تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
-          بی­طرف، شبنم؛ شعیری، محمدرضا و حکیم جوادی، منصور. (1389). هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال­گرایی. روان­شناسان ایرانی، 7، 82-75.
-          پورسردار، فیض­الله؛ امان­اللهی فرد، عباس؛ بهامین، قباد و چرخاب، نرگس. (1390). مقایسه سلامت عمومی، کیفیت زندگی، صمیمیت و نگرشهای مذهبی در متأهلین با گذشت و بدون گذشت در مراکز بهداشتی و درمانی شهر آبدانان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 3، 51-42.
-          پیوسته­گر، مهرانگیز؛ یزدی، سیده منور و مختاری، لیلا .(1391). مقایسه ابعاد خودشیفتگی در دختران نوجوان پرخاشگر و غیرپرخاشگر. مجله علوم رفتاری، 2، 124-119.
-          پیوسته­گر، مهرانگیز، یزدی، سیده منور، و مختاری، لیلا .(1390). رابطه خودشیفتگی و عزت نفس با پرخاشگر و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان. مطالعات روانشناختی، 7 (1): 127-144.
-          تدریس تبریزی، معصومه. (1392). اعتباریابی و هنجارسازی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
-          حیدری، غلامحسین و غنایی، زیبا. (1387). هنجاریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی. اندیشه و رفتار، 7، 40-31.
-          خزایی، فاطمه؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری­نسب، لیلا و جلالی، محمدرضا. (1393). مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمرویی و پرخاشگری در دانش­آموزان دبیرستانی با سطوح جرأت­ورزی متفاوت. دوماهنامه فیض، 3، 238-229.
-          رحیمیان بوگر، اسحاق؛ محمدی­فر، محمدعلی؛ نجفی، محمود و دهشیری، غلامرضا. (1392). تأثیر مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان. روان­شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 8، 34-23.
-          زارع­زادگان، بهمن؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز، احمدیان، علی؛ عیدی بایگی، مجید و اکبری شایه، یحیی. (1392). مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و پرخاشگری دانش­آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع. مجله پزشکی هرمزگان، 5، 430-423.
-          زاهدی­فر، شهین؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین. (1379). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، 1و 2، 102-73.
-          زرگر، فاطمه, کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسین و نشاط دوست، حمیدطاهر. (1389). بررسی تأثیر رفتاردرمانی گروهی بر علائم هراس اجتماعی و جرأتمندی دانشجویان. مجله روان­شناسی، 10، 348-335.
-          زمانی، راحله. (1395). مقایسه واکنش روانی، پرخاشگری و سلامت روانی در زنان مطلقه و عادی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-          صادقی، راضیه, تاجیک­زاده، فخری و رئیس کریمیان، فرحناز. (1393). رابطه طرد و پذیرش مادر با پرخاشگری در دانشجویان دختر. مجلهعلومپزشکیصدرا، 2، 184-173.
-          صبوری، سعید. (1391). بررسی میزان سلامت اجتماعی در میان کارمندان آموزش و پرورش منطقه یازده شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
-          صفاری­نیا، مجید و شفیعی، حسن. (1390). خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان. فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 6، 126-121.
-          صفاری­نیا، مجید و مفاخری، عبدالله. (1390). بررسی مقدماتی ویژگیهای روان­سنجی پرسشنامه گذشت. مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران. 1، 45-24.
-          صفاری­نیا، مجید و ملکی، بهرام. (1390). بررسی مقدماتی ویژگیهای روان­سنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (40-NPI). مطالعات روان­شناسی بالینی، 8، 92-81.
-          صفاری نیا، مجید؛ دهستانی، مهدی؛ فطری، اعظم. (1396). اثر میانجی همدلی، نشخوارفکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی. شناخت اجتماعی، 6 (2): 143-154.
-          غباری بناب، باقر، کیوان­زاده، محمد و وحدت تربتی، شادی. (1387). بررسی رابطه بین عفو وگذشت و بهزیستی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 38، 180-167.
-          فرزانه، آزاده. (1396). پیش­بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس شخصیت جامعه­پسند و واکنش روانی در دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-          قرآن مجید. (1386). ترجمه مهدى الهى ‏قمشه‏اى. تهران: انتشارات مروى.
-          موسوی، سمیه. (1392). رابطه رضایت زناشویی با شکایات روان­تنی و بهزیستی روان­شناختی در دبیران شهرستان شهرکرد. پایان­نامه کارشناسی ارشد ‌دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان.
-          مالمیر، طیبه؛ ابراهیمی مقدم، حسین؛ رحمانی، فریبا؛ رمضانعلی زاده، زهرا. (1396). تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان اضطراب و پرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس. مطالعات روانشناختی، 13 (4): 141-158.
-          نریمانی، محمد، یوسفی، فاطمه، و کاظمی، رضا. (1392). نقش سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش­بینی بهزیستی روان­شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری. ناتوانیهاییادگیری، 4، 142-124.
-          والیانی­کیا، اکبر. (1394). اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر کاهش وزن و بهزیستی روان­شناختی خانمهای 20 تا 45 ساله چاق. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
-          Beidel, D.C., Rao, P.A., Scharfstein, L., Wong, N., & Alfano, C.A. (2010).  Social skills and social phobia: An investigation of DSM-IV subtypes. Behavior Research and Therapy, 48, 992-1001.
-          Blasco-Fontecilla, H., Baca-Garcia E., Dervic, K., Perez-Rodriguez, M.M., & Lopez-Castroman, J. (2013). Specific features of suicidal behavior in patients with narcissistic personality disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 1583-1587.
-          Collins, A., & Onegbasi, M. (2007). Mixed research method. New York: Wiley.
-          Connor, K.M., Davidson, J.R.T., Churchill, L.E., Sherwood, A., Foa, E., & Weisler, R.H. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. British Journal of Psychiatry, 176, 379-386.
-          Cramer.  P & Jones.  C.  J, (2008).  Narcissism, identifications and longitudinal change in psychological health: dynamic predictions, Journal of research in personality (42), 1148-1159.
-          De las Cuevas, C., Peñate, W., Betancort, M., & de Rivera, L. (2014). Forgiveness in psychiatric patients. Personality and Individual Differences, 70, 85-91.
-          DeWall, N., Buckner, J.D., Lambert, N.M., Cohen, A.S., & Fincham, F.D. (2010). Bracing for the worst, but behaving the best: Social anxiety, hostility, and behavioral aggression. Journal of Anxiety Disorders, 24, 260-268.
-          Enright, R.D. (1994). Piaget on the moral development of forgiveness: Identity or reciprocity? Human Development, 37, 63-80.
-          Enright, R.D., & North, J. (1998). Introducing forgiveness. Madison: Wisconsin University Press.
-          Fincham, F.D, Paleari, G., & Regalia, C. (2012). Forgiveness in marriage: The role of relationship quality, attributions and empathy. Personal Relationships, 9, 27-37.
-          Gilbert, P.B. (2004). Analysis of the function of system variable within forgiving and unforgiving families. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.
-          Hill, E.  W & Mullen, P.  M. (2000).  Context for understanding forgiveness and repentance as discovery. Journal of Pastoral Care, 54, 287-296.
-          Hofmann, S.G., Boettcher, H., & Wu, J.Q. (2014). Social phobia across the lifespan. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2, 493-499.
-          Hoi Shan, S.C., Annie, T., Yee Sian, C., Hawkins, R., Lee Ka But, A., & Shiu, M. (2008). Children`s social and emotional well-being in Singapore. Research Monograph, 7, 22-30.
-          Keyes, C.L.M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.
-          Knappe, S., Beesdo-Baum, K., Fehm, L.S., Murray, B.S., Leib, R., & Wittchen, H. (2014). Social fear and social phobia types among community youth: Differential clinical features and vulnerability factors. Journal of Psychiatric Research, 45, 111-120.
-          Marissen, M.A.E., Deen, M.L., & Franken. I.H.A. (2015). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry Research, 198, 269-273.
-          McCullough, M.E., Hoyt, W.T., Larson, D.B., Koenigh, H.G., & Thoresen, C.E. (2010). Religious involvement and mortality: A meta-analytic review. Health Psychology, 19, 211-222.
-          Miller, J.D., Campbell, W.K., & Pilkonis P.A. (2009). Narcissistic personality disorder: Relations with distress and functional impairment. Comprehensive Psychiatry, 48, 170-177.
-          Ng, H.K.S., Cheung, R.Y.H., & Tam, K.P. (2014). Unraveling the link between narcissism and social well-being. Personality and Individual Differences,70, 7-10.
-          Locke,K.D.(2009).Aggression,narcissism,selfesteem,andtheattributionofdesirableandhumanizingtraitstoselfversusothers.JournalofResearchinPersonality,43,99-102.
-          Okada, R. (2010). The relationship between vulnerable narcissism and aggression in Japanese undergraduate students. Personality and Individual Differences, 49, 113-118.
-          Pincus A.L., & Lukowitsky, M.R. (2014). Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 421-446.
-          Raskin, R., & Terry, H. (1998). A principal components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902.
-          Reed, G.L., & Enright, R.E. (2006). The effects of forgiveness therapy on depression, anxiety, and posttraumatic stress for women after spousal emotional abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 920-929.
-          Richards, L., & Paskov, M. (2016). Social class, employment status and psychological reactance in psychological well-being in the UK: Cross-sectional and fixed effects analyses over two decades. Social Science & Medicine, 167, 45-53.
-          Ritter, K., Roepke, S., Merkl, A., Heuser, I., & Fydrich, T. (2010). Comorbidity in patients with narcissistic personality disorder in comparison to patients with borderline personality disorder. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 60, 14-24.
-          Ronningstam, E. (2010). Narcissistic personality disorder: A current review. Current Psychiatry Report, 12, 68-75.
-          Schulze, L., Dziobek, I., Vater, A., Heekeren, H.R., Bajbouj, M., Renneberg, B., Heuser, I., & Roepke, S. (2013). Gray matter abnormalities in patients with narcissistic personality disorder. Journal of Psychiatric Research, 47, 1363-1369.
-          Sheffield, J.C. (2003). An investigation of the relationship between forgiveness, religiosity, religious coping and psychological will-being. Doctoral Thesis, Brigham University.
-          Sirigatti, S., Penzo, I., Giannetti, E., Casale, S., & Stefanile, C. (2016). Relationships between psychological reactance, social self-efficacy, and social well-being in narcissistic people. Personality and Individual Differences, 90, 219-224.
-          Smith, G.D., & Yang, F. (2017). The comparison of forgiveness and aggression between people with antisocial personality and healthy individuals in China. Nurse Education Today, 49, 90-95.
-          Stinson, F.S., Dawson, D.A., Goldstein, R.B., Chou, S.P., & Huang, B. (2015). Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: Results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 69, 1033-1045.
-          Wittchen, H.U., & Fehm, L. (2011). Epidemiology, patterns of comorbidity and associated disabilities of social phobia. Psychiatric Clinical of North America, 24, 617-641.
-          World Health Organization. (2009). World Health Organization Report. Bulletin of the World Health Organization, 35, 420-435.