نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 1-22

چکیده
  مقدمه: رابطه معنویت و حمایت اجتماعی با سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان به مطالعه بیشتری نیاز دارد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین معنویت و حمایت اجتماعی با سلامت روان و اضطراب مرگ در سالمندان بود. روش: روش این پژوهش همبستگی بود و 350 سالمند ساکن شهر تهران، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: ...  بیشتر

نقش قدردانی در عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجی گری حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی ها

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 23-42

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی قدردانی با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجیگری ابعاد حمایت اجتماعی (اساتید، والدین و همکلاسی‌ها) در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1396 می‌باشد. از این جامعه تعداد 312 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر

مسعود نجاری؛ هوشنگ جدیدی؛ امید مرادی؛ کیومرث کریمی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 43-58

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همه‌گیر است  که  میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ...  بیشتر

رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران

بهمن غیوروحدت؛ محمدنقی فراهانی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 59-76

چکیده
  مقدمه: هنگامی که شناختی از پدیده‌ها به دست می‌آید، با آنها به شیوة خاصی بنام نگرش رفتار می‌کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی در مدل شش‌گانه هگزاکو و نگرش افراد به جریان­های سیاسی انجام شد. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 372 نفر (185نفر مرد، 184نفر زن و 3 نفر با جنسیت نامشخص) به روش نمونه­گیری در دسترس از جامعه آماری شهروندان ...  بیشتر

مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و برخی از عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

عزت الله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ فریبا پورجبار آخونی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 77-94

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و رابطه آن با پایبندی به ارزش‌ها (ارزش‌های خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی)، احساس بی‌هنجاری (بی‌هنجاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی) انجام شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

مدلی نوین در‌باره نقش سرمایه‌‌گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمایه-گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و عملکرد

محسن گل پرور؛ ناهید باقری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 95-116

چکیده
  مقدمه: نگاه سرمایه‌ای به ظرفیت‌های انسان، طی سال‌های اخیر همسو با گسترش رویکرد مثبت‌نگر در روان‌شناسی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و عملکرد شغلی اجرا شد. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی منطقه برخوار ...  بیشتر

طراحی برنامه مهارت های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر رفتار جامعه پسند کارکنان خدمات فرودگاهی

حمیدرضا نظام؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، صفحه 117-131

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی برنامه مهارت‌های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر رفتار جامعه‌پسند کارکنان خدمات فرودگاهی انجام شد.   روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیة کارکنان خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شاغل ...  بیشتر