نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و رابطه آن با پایبندی به ارزش‌ها (ارزش‌های خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی)، احساس بی‌هنجاری (بی‌هنجاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی) انجام شد.
روش: این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال‌تحصیلی 97-96 که تعداد آنها برابر با 7000 نفر بود. نمونه آماری، شامل 364 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رفتارهای وندالیستی (علیوردی‌نیا و همکاران، 1392)، پرسشنامه پایبندی به ارزش‌ها (رسول‌زاده اقدم و همکاران، 1394) و پرسشنامه احساس بی‌هنجاری (نادری و همکاران، 1389) است. تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و مدل‌سازی معادله ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین پایبندی به ارزش‌ها (ارزش‌های خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی) با رفتارهای وندالیستی دانشجویان همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد. اما بین میزان احساس بی‌هنجاری (بی‌هنجاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی) با رفتارهای وندالیستی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین، بین میزان استفاده دانشجویان از اینترنت و رفتارهای وندالیستی آنها رابطه مستقیم ضعیفی وجود دارد. علاوه بر این، متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی پژوهش توانسته‌اند، 21 درصد از تغییرات رفتارهای وندالیستی دانشجویان را تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست آمدهافزایش پایبندی به ارزش‌ها و کاهش احساس بی‌هنجاری نزد دانشجویان از امور ضروری است و هر گونه بهبود و تغییر در میزان این متغیرها می‌تواند، کاهش رفتارهای وندالیستی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Students’Vandalism and Some Factors Related to It (Case Study: Azarbaijan Shahid Madani University)

چکیده [English]

Introduction: The present study aims to study students vandalism and its relation with the rate of using modern media (the Internet and allowed social networks), adherence to values (family, religious, and socio-cultural values) and the sense of anomie or anomalies (economic, social, cultural, and political anomies).
Method: The present study uses a survey research (with correlation design). The statistical population consisted of all 7000 students of AzarbaijanShahidMadani University in academic year 2017-2018. The sample size was estimated using Cochran formula as 364 participants who were selected via stratified sampling method. The data collection instruments were the Self-Report Vandalism Scale developed byAliverdinia et al. (2014), the Adherence to Values Scale developed by Rasoulzadeh Aghdam et al. (2015) and the Sense of Anomie Questionnaire of Naderi et al. (2010). Statistical analysis of the research findings was conducted via the Pearson correlation test, multivariate regression, and structural equation modeling (SEM) techniques.
Results: The results of the research indicated that there is a significant inverse correlation between adherence to values (family, religious, and social-cultural values) and students vandalism, while there is a direct correlation between the rate of anomie feeling (economic, social, cultural, political and anomie) and vandalism. In addition, there is a direct weak correlation between the use of students from the Internet and their vandalism. Moreover, independent variables in the research regression model can explain 21% of the variations in students’ vandalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Adherence to values
  • Media consumption
  • Sense of anomie
-         ارجمند سیاهپوش، ا؛ حیدرآبادی، ا. و ارجمند سیاهپوش، ب. (1392). نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش‌آوزان دوره متوسطه شهر اندیمشک (با تاکید بر امنیت اجتماعی). جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 3 (9): 46-23.
-         افشانی، ع. و جواهرچیان، ن. (1395). بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 5 (2): 24-1.
-         الهیاری، ط. و حسنی، ن. (1393). ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی (خرابکارانه) دانش‌آموزان در شهر جوانرود استان کرمانشاه. مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 3 (1): 67-53.
-         بخارایی، احمد و شربتیان، محمدحسن (1394)، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره 2، صص 48-21.
-         حیدری، ا. و پارسامهر، م. (1391). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز). جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (47): 229-207.
-         دعاگویان، د. و حبیب‌زاده ملکی، ا.(1392). بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت جوانان (مطالعه دو گروه جوانان و مجرمین شهرستان تبریز 1391). دانش انتظامی آذربایجان‌شرقی، 3 (4): 52-27.
-         راسخ، ک. و عباسی نصرآباد سفلی، ع. (1393). عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خراب‌کاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج). انتظام اجتماعی، 6 (4): 24-1.
-         رسول‌زاده اقدم، ص. و عدلی‌پور، ص. (1395). آسیب‌شناسی اجتماعی نهاد خانواده، تبریز: طنین دانش.
-         رسول‌زاده اقدم، ص؛ میرمحمدتبار، س. افشار، س. و عدلی‌پور، ص. (1394). تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای رسانه‌های اجتماعی بر ارزش‌های جوانان ایرانی. راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5 (17): 94-65.
-         سخایی، ا؛ سهراب‌زاده، م. و حسینی‌زاده آرانی، س. (1395). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران). مطالعات جامعه‌شناختی، 23 (2): 431-405.
-         عدلی‌پور، ص؛ اکبرپور، ح. و محکی، م. (1395). رابطه استفاده از فیس‌بوک و پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و دینی با کجروی فرهنگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تبریز). مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15 (34): 27-1.
-         علیوردی‌نیا، ا؛ شارع‌پور، م. و رحمانی، س. (1392). تبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه‌های آنومی- فشار (مطالعه دانشجویان دانشگاه مازندران). مطالعات اجتماعی ایران، 7 (4): 109-83.
-         فتحی، س؛ آرام، ه. و کریمیان، ح. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تاکید بر حاشیه‌نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران). مدیریت شهری، 4 (10): 63-51.
-         فرجاد، م. (1380). آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: انتشارات بدر.
-         قاسمی مقدم، ح؛ حسینجانی، ب. و خداکرمی، ف. (1394). تأثیر آنومی و زیست‌بوم جنایی بر جرایم خیابانی شهرستان اهواز از سال 88 تا 93. پژوهش‌های حقوق خصوصی و کیفری، 11 (26): 128-103.
-         قاسمی، و. (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد ‌Amos Graphics، تهران: جامعه‌شناسان.
-         قاسمی، و؛ میرمحمدتبار، س. و عدلی‌پور، ص. (1392). تبیین جامعه‌شناختی تأثیر رسانه‌های خارجی بر کجروی فرهنگی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر فریدونکنار. مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 2 (3): 78-53.
-         قنبری، ا؛ طاهونی، م. و قادری، ن. (1395). بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 4 (4): 569-586.
-         کردکریمی، ا. و روشنایی، ع. (1395). مطالعه گونه‌شناسی و شیوع‌شناسی رفتارهای وندالیستی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه یک همدان). پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 5 (9): 74-53.
-         کریمی منجرموئی، ی. و فرهمند، م. (1395). وندالیسم و جوانان، مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. 5 (2): 203-187.
-         کشکر، س؛ کارگر، غ. و خورشیدی، ر. (1390). نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌های اخلاقی و رابطه ان با وندالیسم در فوتبال. پژوهش‌های ارتباطی، 1 (4): 105-71.
-         مطلق، م. و ندری، س. (1392). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس (مطالعه موردی دبیرستان‌های شهرستان خرم‌آباد). مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 4 (10): 136-117.
-         مهرابی، ح؛ محمودی، ف. و مولوی، ح. (1395). پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس باورهای دینی، هیجان‌خواهی، آلودگی محیط و رسانه‌ها در دانشجویان دختر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17 (2): 14-4.
-         میرفردی، ا؛ احمدی، س. و نیکخواه، ز. (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج. جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (47): 206-185.
-         نادری، ح؛ جاهد، م. و خدابخشی هقشجانی، ن. (1389). سنجش چندبعدی احساس آنومی در بین جوانان، مطالعات امنیت اجتماعی، 5 (25): 210-179.
-         نبوی، س؛ سالمیان، س. و حبیبیان، ب. (1391). عوامل مؤثر بر رفتار وندالیستی درمیان دانش آموزان مقطع متوسطه‌ شهرستان اهواز. مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 1 (3): 135-98.
-         نبوی، س؛ ملتفت، ح. و رحیم براتیان، ع. (1390). بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه. جامعه‌شناسی کاربردی، 22 (43): 100-83.
-          Ball, J. (2005). The moderating effect of family factor on the relationship between lifetime trauma event exposure and juvenile delinquency in a sample of male juvenile offenders, Dissertation PhD, Georgia State University.
-          Bhati, A.,‌ Pearce, P. (2017). Tourist attractions in Bangkok and Singapore; linking vandalism and setting characteristics.Tourism Management, 63, 15-30.
-          Borgetta, E. F., & Montgomery, R. J. V. (2000). Encyclopedia of Sociology. New York: Macmillan Reference.
-          Carswell, S. B. (‌2005‌). Pathways to delinquency‌: The role of parental attachment‌, family socioeco nomic status, and deviant peer relationship in risk behaviors and delinquency among urban African-American middle school students, dissertation PhD‌, The American university.
-          Carter, E. M., & Carter, M. V. (2014). Anomie, Deviance, and the Religious Factor: Data from 104 NFL Players. Journal of Sociology and Social Work, 2 (2), 135-144.
-          Clinard, M. B., Meier, R. F. (2011). Sociology of deviant behavior, Australia: Wadsworth Publishing.
-          Cowan, R. (2005), The Dictionary of Urbanism, London: Streetwise press.
-          Jeb, A. B., Amy, F., & Sean, P. V. (2008). Social control, serious delinquency, and risky behavior, Journal of crime & deliquinsy, 54 (3), 423-456.
-          Khalilikhaha, M., Heaslip, K., ‌‌ Hancock, K. (2016). Traffic sign vandalism and demographics of local population: A case study in Utah, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 3‌ (3), ‌192-202.
-          McCorry, T‌. (2005). Parental Control, gender and delinquency in Patriarchal and non-Patriarehal household, a qualitative assessments, Ph.D dissertation, State university of NewYork at Buffalo.
-          Ozen, S.Ece, A., Oto, R., Tirasci, Y., & Goren, S. (2005). Juvenile delinguency in a developing country: A province example in Turkey, International of law and psychiatry, 28 (4), 430-441.
-          Thawabieh, A. M. & Alrofo, M, A. (2010). Vandalism at boys schools in Jordan, International Journal Education Science, 2 (1), 41-46.
-          Vernon, G. E. (2007). The influence of vandalism in schools on learner’s academic performance, Magister educations in the faculty of education at the Nelson Mandela Metropolitan University.
-          Xiong, Z. & Haung, J. (2011). Predicting hmong male anf female youth delinquent behavior: an exploratory study. Hmong Studies Journal, 12, ‌1-34.