نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 Chamrannull

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی قدردانی با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجیگری ابعاد حمایت اجتماعی (اساتید، والدین و همکلاسی‌ها) در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.
روش: جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1396 می‌باشد. از این جامعه تعداد 312 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس اتتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته قدردانی سواری (1396)، حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی‌ها سواری (1396)، رضایت از زندگی داینر، امون، لارسن و گریفین (1985) و معدل تحصیلی استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مسیر انجام شد.
 نتایج: نتایج نشان داد، قدردانی بر عملکرد تحصیلی، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی والدین، اساتید، همکلاسی‌ها و حمایت اجتماعی همکلاسی‌ها بر عملکرد تحصیلی و حمایت اجتماعی والدین و اساتید بر رضایت از زندگی معنی‌دار است. از دو فرضیه غیر مستقیم چندگانه، فرضیه رابطه غیر مستقیم قدردانی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری حمایت اجتماعی والدین و اساتید معنی‌دار شد.
 نتیجه گیری: از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، برای تقویت عملکرد تحصیلی، رضایت از زندگی، جلب حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی‌ها بایستی مسأله قدردانی از دیگران را جدّی گرفت و برای تحقق آن نزد دیگران تلاش کرد. از طرفی و با توجه به اینکه حمایت اجتماعی همکلاسی‌ها در عملکرد تحصیلی اثر گذار بوده، لذا برای تحقق رضایت از زندگی توجه به حمایت اجتماعی والدین و اساتید بسیار ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of gratitude in academic performance and life satisfaction through mediation Social support of parents, faculty and classmates

نویسندگان [English]

  • Karim Sevari 1
  • Fatemeh Farzadi 2

1 PNU

2 nullChamran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the causal relationship of appreciation with academic performance and life satisfaction by mediating social support dimensions (teachers, parents and classmates) among students of Payame Noor University.

Method: The statistical population of this research includes all male and female students of Payame Noor University of Ahwaz in the academic year 1396. From this community, 312 people were selected by random sampling method. To collect data, gratitude questionnaire by sevari(1396), social support of parents, teachers and classmates by sevari (1396), life satisfaction of Diner, Amoun, Larsen and Griffin (1985) and grade gained were used. Data analysis was done by path analysis.
Results: The results showed that appreciation of academic performance, life satisfaction, social support of parents, teachers, classmates and social support of class members on educational performance and social support of parents and teachers on life satisfaction is significant. From the two indirect hypotheses, the hypothesis of indirect relation was appreciated with academic performance by mediating social support of parents and professors.

Conclusion: It can be deduced from this study that in order to strengthen academic performance, life satisfaction, social support of parents, faculty members and classmates, the issue of appreciation of others should be taken seriously and tried to achieve it to others. On the other hand, and given that social support of class members has affected educational performance, it is very important to pay attention to social support of parents and teachers for the satisfaction of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gratitude
  • Academic Performance
  • Satisfaction with Life
منابع
- افشاری، محسن؛ شیرزادی فرد، میثم؛ قربان جهرمی، رضا. (1396). چشم انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی. روان شناسی تحولی، 14(54)، 121-134.
- آقابابایی، ناصر؛ فراهانی، حجت الله. (1390). نقش رگه­ قدرانی در پیش­بینی بهزیستی ­روان­شناختی و فاعلی. روانشناسی تحول: روانشناسان ایرانی، 8(29)، 85-92.
- بیانی، علی اصغر؛ گودرزی، حسینه؛ کوچکی عاشور، محمد. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی. روانشناسی تحولی، 3 (11).
- پسندیده، محمدمهدی؛ کاشف زمانه، غلام حسین. (1396). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 7(25)، 59-76.
- تمنایی فر، محمد رضا؛ لیث، حکیمه. (1396). رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،3، 25-32.
- سعادتمند، خدیجه؛ افشین، حمدالله؛ سیاوشی، وحید؛ بولاقی، یاسر. (1394). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در دانشجوبان دانشگاه شهید چمران اهواز. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه، استانبول.
- عاملی ، حرّ. (1409). وسائل الشیعة. جلد پانزدهم، مؤسسه آل البیت(ع)، قم. ص315.
- عسکری، پرویز؛ نادری، فرح؛ شرف الدین، هدا. (1388). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و حمات اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن. فصلنامه زن و فرهنگ. 48-58.
- کلینی، محمد بن یعقوب. (1407). الکافی. محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد.. جلد دوم، چاپ چهارم. دار الکتب الإسلامیة، تهران. ص 99.
- ملاشریفی، شهرام. (1384). هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانواده ایرانی ساکن تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، 1 (3)، 268- 2.
- محسنی تبریزی، علیرضا؛ حیدری، مه‌لقا. (1391). بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال). برنامه ریزی و رفاه توسعه اجتماعی، 4(10)، 103-136.
- Ahmed, W., Minnaert, A., van der Werf, G., & Kuyper, H. (2010). Perceived social support and early adolescents’ achievement: The meditational roles of motivational beliefs and emotions. Journal of Youth and Adolescence, 39, 36-46.
- Akamatsu, R. (2010). Factors inflencing Japanese children with high scores on the gratitude for food scale. Journal of Nutrition Education and Behavior, 42(4). doi.org/10.1016/j. jneb.2010.03.134
- Algoe, S. B., & Way, B. M. (2014). Evidence for a role of the oxytocin system, indexed by genetic variation in CD38, in the social bonding effects of expressed gratitude. Social Cognitive and Affective Neuroscience‚ 11‚ 250-312. doi:10.1093/scan/nst182.
- Bahrampoura, M. M., & Yazdkhast, F. (2014). The relationship between gratitude, depression, anxiety, stress and life satisfaction; a path analysis model. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(1), 220–227.
- Bahar, H. H. (٢٠١٠). The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success. Social and Behavioral Sciences, 2, 3801 –3805..
- Baker, J. C., Williams, J. K., Witvliet, C. V. O., & Hill, P. C. (2017). Positive reappraisals after an offense: Event-related potentials and emotional effects of benefit-finding and compassion. The Journal of Positive Psychology, 12, 373–384. doi:10.1080/ 17439760.2016.1209540.
 
- Boehm, J. K., Lyubomirsky, S., & Sheldon, K. M. (2011). A longitudinal
experimental study comparing the effectiveness of happiness enhancing strategies in Anglo-Americans and Asian Americans. Cognition & Emotion, 25, 1263-1272.
- Carstensen, L. L., Fung, H. H., & Charles, S. T. (2003). Socioemotional selectivity theory and the regulation of emotion in the second half of life. Motivation and Emotion‚ 11(5)‚ 320-331. doi:10.1023/A:1024569803230.
- Chan, D. W. (2010). Gratitude, gratitude intervention and subjective well-being among Chinese school teachers in Hong Kong. Educational Psychology, 30(2), 139–153. doi. org/10.1080/01443410903493934.
- Chen, F. M., & Li, T. S. (2007). Marital enqing: An examination of its relationship to spousal contributions, sacrifices, and family stress in Chinese marriages. The Journal of Social Psychology. doi:10.3200/ SOCP.147.4.393-412.
- Christanto‚ S. A.‚ Brenda‚ D.‚ Assisiansi‚C.‚ Pangestu‚ M. J.‚Sarita‚ I.‚ & Sulistiani‚ V. (2017). Gratitude Letter: An Effort to Increase Subjective Well-Being in College. ANIMA Indonesian Psychological Journal, 32, 3, 158-168. https://doi.org/10.24123/aipj.v32i3.630.
- Dennis, J. M., Phinney, J. S., & Chuateco, L. (2005). The role of
motivation, parental support, and peer support in the academic success
of ethnic minority first-generation college students. Journal of College
Student Development, 46 (3), 223-236.
- Diebel, T. (2014). The effectiveness of a gratitude diary intervention on primary-school children’s sense of school belonging (Doctoral dissertation, University of Southampton, UK).
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction whit life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 1, 71-75.
- Emmons, R. A., & Crumpler, C. A. (2000). Gratitude as human strength appraising the evidence. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 56–96.doi.org/10.1521/
jscp.2000.19.1.56
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. E-Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377–389
- Emmons, R. & R. Stern, (2013). Gratitude as a psychotherapeutic intervention. Journal of Clinical Psychology‚ 69: 846-855. DOI: 10.1002/jclp.220220.
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (Eds.) (2004). The psychology of gratitude. New York, NY: Oxford University Press.
- Fredrickson, B. (2009). Positivity: Top Notch Research reveals the 3 to 1 ratio that will change your life. New York: Three Rivers Press.
- Froh, J. J., Yurkewicz, C., & Kashdan, T. B. (2009). Gratitude and subjective well-being in early adolescence: Examining gender differences. Journal of Adolescence‚ 1 (3)‚ 111-116. doi:10.1016/j.adolescence.2008.06.006.
- Froh, J. J., Emmons, R. A.‚ Card, N.A.‚ Bono‚ G.‚ & Wilson, J. A. (2011). Gratitude and the reduced costs of materialism in adolescents. Journal of Happiness Stud., 12‚ 289-302.
- Gallup, G. H. J. (1998). Thankfulness America´s saving grace. Paper presented
at the national Day of Prayer Breakfast, Thanks-Giving Square, Dallas, TX.
- Göcen, G. (2016). Qualitatively exploring the relationship among gratitude, spirituality and life satisfaction in Turkish-Muslim children. Spiritual Psychology and Counseling, 1, 189–208. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2016.2.0010
- Gordon, C. L., Arnette, R. A. M., & Smith, R. E. (2011). Have you thanked your spouse today? Felt and expressed gratitude among married couples. Personality and Individual Differences‚ 50‚ 339-343.
- Harbaugh, C. N., & Vasey, M. W. (2014). When do people benefit from gratitude practice? The Journal of Positive Psychology, 9(6), 535–546.
- Hill, P. L., & Allemand, M. (2011). Gratitude, forgivingness, and well-being in adulthood: Tests of moderation and incremental prediction. The Journal of Positive Psychology‚ 12‚ 120-125. doi:10.1080/17439760.2011. 602099.
- Huffman, J. C., DuBois, C. M., Healy, B. C., Boehm, J. K., Kashdan, T. B., Celano, C. M., Lyubomirsky, S. (2014). Feasibility and utility of positive psychology exercises for suicidal inpatients. General Hospital Psychiatry, 36(1), 88–94. doi.org/10.1016.
- Kashdan, T. B., Mishra, A., Breen, W. E., & Froh, J. J. (2009). Gender differences in gratitude: Examining appraisals, narratives, the willingness to express emotions, and changes in psychological needs. Journal of personality77(3), 691-730.
- Kerr, S. L., O’Donovan, A., & Pepping, C. A. (2014). Can Gratitude and Kindness Interventions Enhance Well-Being in a Clinical Sample? Journal of Happiness Studies, 16(1), 17–36. doi.org/10.1007/s10902-013-9492.
- Kong, F., Ding, K., & Zhao, J. (2014). The relationships among gratitude, self-esteem, social support and life satisfaction among undergraduate students. Journal of Happiness Studies‚ 5(11)‚ 25-36. doi:10.1007/s10902- 014-9519-2.
- Krause, N., Bruce, D., Hayward, R. D., & Woolever, C. (2014). Gratitude to God, self-rated health Depressive SymptomsJournal for the Scientific Study of Religion‚ 53(2)‚ 341-355. dx.doi.org/10.1111/jssr.12110.
- Lambert, N. M., Fincham, F. D., Stillman, T. F., & Dean, L. R. (2009). More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology‚ 4(1)‚ 32-42. doi:10.1080/ 17439760802216311.
- Lavy, S., & Littman-Ovadia, H. (2011). All you need is love? Strengths mediate the negative associations between attachment orientations and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 50, 1050–1055.
- Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current directions in Psychological Science, 22, 1, 57-62.
- Malecki, C. K., Demaray, M. K., & Elliott, S. N. (2000). The Child and Adolescent Social Support Scale. DeKalb, IL: Northern Illinois University.
- McCullough, Michael E., Maria B. Kimel draf, and Adam D. Cohen (2008). An adaptation for altruism? The social causes, social effects and social evolution of gratitude. Cultural Directions in Psychological Science. 17, 281-285.
- McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychol Bull‚ 127(2)‚ 249-66.
- McCullough, M. E., & Tsang, J. (2004). Parent of the virtues? The prosocial contours of gratitude. In R.A. Emmons, & M.E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (pp. 123–141). New York: Oxford University Press.
- McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112–127.
- Meeks, S., & Murrell, S. A. (2015). Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. Journal of Aging and Health, 13(1), 92–119.
- Mokhtari‚ T.‚ & Mehdinezhad‚ V. (2016). Gratitude, social support and academic performance: Exploring the relationships between indicators' high school students. The Social Sciences‚ 11 (23) ‚ 5657-5662.
 
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2003). Character strengths before and after September 11. Psychological Science, 14, 381–384.
- Park, N.‚ & Peterson, c. (2006). Character strengths and happiness among young children: Content analysis of parental descriptions. Journal of Happiness Stud, 7‚ 323-341.
 
- Rash, J. A.‚ Matsuba‚ M. K. & Prkachin, K.M. (2011). Gratitude and well-being: Who benefits the most from a gratitude intervention? Applied Psychol. Health Well-Being, 3: 350-369.
- Robustelli.‚ Briana L. & Whisman. Mark A. (2016).  Gratitude and Life Satisfaction in the United States and Japan. J Happiness Stud‚ 1(6)‚ 25-36. DOI 10.1007/s10902-016-9802-5
- Rueger, S. Y., Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2010). Relationship between multiple sources of perceived social support and psychological and academic adjustment in early adolescence: Comparisons across gender. Journal of Youth and Adolescence, 39, 47-61.
- Salvador-Ferrer‚ F.‚ & Carmen‚ G. (2017). The relationship between Gratitude and Life Satisfaction in a sample of Spanish university students: The moderation role of gender. Anales de Psicología, 33(1), 114-119.
- Seligman, M. E. P. (2013). Flourish: A Visionary new Understanding of Happiness and Wellbeing, New York: Free Press.
- Spangler, K. (2010). Does gratitude enhance self-esteem? Unpublished master’s thesis completed at Eastern Washington University.
- Stoeckel, M., Weissbrod, C., & Ahrens, A. (2014). The adolescent response to parental illness: The influence of dispositional gratitude. Journal of Child and Family Studies‚ 11‚ 56-60. doi:10.1007/s10826-014-9955-y.
- Sun, P., Jiang, H., Chu, M., & Qian, F. (2014). Gratitude and school well-being among Chinese university students: Interpersonal relationships and social support as mediators. Social Behavior and Personality: An International Journal, 42(10), 1689–1698.
- Tabeá Bordbar, F., & Razavie, A.A. (2004). The relationship between coping styles and social support with academic achievement in adolescent period. Journal of Psychology and Education Studies, 5(1),5-21.
-  Tian‚ L.‚ Pi, L.‚ Huebner‚ E. S. & Du‚ M. (2016). Gratitude and adolescents’ subjective well-being in school: The multiple mediating roles of basic psychological needs satisfaction at school. Educational Psychology‚ 12‚ 125-136.
- Tian, L., Tian, Q., & Huebner, E. S. (2016). School-related social support and adolescents’ school-related subjective well-being: the mediating role of basic psychological needs satisfaction at school. Soc. Indic. Res. 128, 105-129. doi: 10.1007/s11205-015-1021-7.
 
- Yildirim, M., & Shalal Alanazi, Z. (2018). Gratitude and life satisfaction: mediating role of perceived stress. International Journal of Psychological Studies, 10(3), 21-28.
 
- Watkins, P. C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R. L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Social Behavior and Personality: An International Journal‚ 11(5)‚ 25-36. doi:10.2224/sbp.2003.31.5.431.
Witvliet‚ C. V. O.‚ Richie‚ F. J.‚ Root Luna‚ L. M.‚ & Van Tongeren‚ D. R. (2018). Gratitude predicts hope and happiness: A two-study assessment of traits and States. The Journal of Positive Psychology‚ 12‚ 1-12. https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1424924.